Index 
Protokoll
PDF 296kWORD 80k
Torsdagen den 14 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (ingivna resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Beslut om vissa dokument
 6.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt)
 7.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (omröstning)
  10.2.Zimbabwe (omröstning)
  10.3.Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (omröstning)
  10.4.Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I (omröstning)
  10.5.Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien * (omröstning)
  10.6.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)
  10.7.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  10.8.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (omröstning)
  10.9.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)
  10.10.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (omröstning)
  10.11.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (omröstning)
  10.12.Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  10.13.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (omröstning)
  10.14.Intersexuella personers rättigheter (omröstning)
  10.15.Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (omröstning)
  10.16.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (omröstning)
  10.17.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)
  10.18.Skydd av djur under transport inom och utanför EU (omröstning)
  10.19.Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (omröstning)
  10.20.Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Framställningar
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (debatt)
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande det beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från tisdagen den den 12 februari 2019 (punkt 2 i protokollet av den 12.2.2019).

Utskottet LIBE hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


3. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)))

Debatten hade ägt rum den 11 februari 2019 (punkt 18 i protokollet av den 11.2.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Innocenzo Leontini, för ECR-gruppen, och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019),

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019),

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann och Birgit Sippel, för S&D-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019),

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 14.2.2019.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna (artikel 133 i arbetsordningen):

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till familjer för skolkostnader (B8-0072/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om inrättande av Europeiska byrån för främjande av den europeiska identiteten och kulturen (B8-0077/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Philippe Loiseau. Förslag till resolution om den massiva importen av spannmål som inte uppfyller europeiska standarder (B8-0078/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI


5. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Riskberedskap inom elsektorn (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ECON, ENVI, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Inrättande av Asyl- och migrationsfonden (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: AFET, DEVE, BUDG, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt)

Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU [2018/2110(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Keith Taylor (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ángela Vallina (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz och Karima Delli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová och Daniel Buda.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Jørn Dohrmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.18 i protokollet av den 14.2.2019.


7. Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (debatt)

Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning [2018/2109(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Adam Szejnfeld för PPE-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Andreas Schwab och Anneleen Van Bossuyt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser och Maria Grapini.

Talare: Cecilia Malmström.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Virginie Rozière.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.19 i protokollet av den 14.2.2019.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 13.2.2019.)


8.1. Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev

Resolutionsförslag B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák och Carlos Iturgaiz.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Resolutionsförslag B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao och Elmar Brok redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Mario Borghezio för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 14.2.2019.


8.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 14.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.48 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.

Talare: Nuno Melo.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0107/2019

(ersätter B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 och B8-0117/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0115)

(Resolutionsförslag B8-0112/2019 bortföll.)


10.2. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0110/2019

(ersätter B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 och B8-0125/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Aleksander Gabelic, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek och Jan Zahradil, för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0116)

(Resolutionsförslag B8-0122/2019 bortföll.)


10.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0111/2019

(ersätter B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0118)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.5. Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0119)


10.6. Utvärdering av medicinsk teknik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

AVSLUTANDE AV DEN FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0120)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.7. Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0121)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.8. Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0122)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Bill Etheridge, före omröstningen, och Georg Mayer för ENF-gruppen, före omröstningen om den preliminära överenskommelsen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen. Parlamentet förkastade denna begäran.


10.9. Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0123)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.10. Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0124)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Eva Maydell, före omröstningen.


10.11. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0125)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.12. Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0126)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.13. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/25602(RSP))

Debatten hade hållits den 11 februari 2019 (punkt 18 i protokollet av den 11.2.2019).

Resolutionsförslag B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 och B8-0106/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0103/2019

Antogs (P8_TA(2019)0127)

Förslaget till gemensam resolution RC-B8-0104/2019 (som ersatte resolutionsförslagen B8-0104/2019, B8-0105/2019 och B8-0106/2019) bortföll.


10.14. Intersexuella personers rättigheter (omröstning)

Debatten hade hållits den 12 februari 2019 (punkt 23 i protokollet av den 12.2.2019).

Resolutionsförslag ingivna, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordingen, av Claude Moraes, för utskottet LIBE om intersexuella personers rättigheter (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0128)


10.15. Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (omröstning)

Debatten hade hållits den 12 februari 2019 (punkt 23 i protokollet av den 12.2.2019).

Resolutionsförslag ingivna, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordingen, av Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Daniele Viotti, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019–2023) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0128/2019

(ersätter B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 och B8-0133/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam och Eduard Kukan, för PPE-gruppen,

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen,

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för EFDD-gruppen,

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0130)

(Resolutionsförslag B8-0131/2019 bortföll.)


10.17. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0079/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0131)


10.18. Skydd av djur under transport inom och utanför EU (omröstning)

Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU [2018/2110(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0132)


10.19. Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (omröstning)

Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning [2018/2109(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0133)


10.20. Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (omröstning)

Betänkande om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna [2018/2114(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0134)

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 13 februari 2019)

Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki och Daniel Hannan

Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Användning av cannabis för medicinska ändamål - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz och Anna Záborská

(Omröstning: torsdagen den 14 februari 2019)

Betänkande Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld - B8-0103/2019
Monica Macovei och Alex Mayer

Intersexuella personers rättigheter - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski och Branislav Škripek

Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) - B8-0127/2019
Ana Miranda och Mirosław Piotrowski

Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Betänkande Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer och Jiří Pospíšil.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.12.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


14. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 5 februari 2019

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1171/2018); (*) (nr 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1173/2018); Marco Bava (nr 1174/2018); (*) (nr 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr 1176/2018); (*) (nr 1177/2018); (*) (nr 1178/2018); (*) (nr 1179/2018); (*) (nr 1180/2018); (*) (nr 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 underskrifter) (nr 1182/2018); (*) (nr 1183/2018); (*) (nr 1184/2018); Thomas Würth (nr 1185/2018); Katarzyna Krella (nr 1186/2018); (*) (nr 1187/2018); (*) (nr 1188/2018); (*) (nr 1189/2018); Gregoire Servet (nr 1190/2018); (*) (nr 1191/2018); (*) (nr 1192/2018); (*) (nr 1193/2018); (*) (nr 1194/2018); (*) (nr 1195/2018); (*) (nr 1196/2018); Thomas Mueller (nr 1197/2018); (*) (nr 1198/2018); (*) (nr 1199/2018); (*) (nr 1200/2018); Fernando Mínguez (nr 0006/2019); Johannes Prescher (nr 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr 0009/2019); Athina Sougleri (nr 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr 0011/2019); Landi Tosku (nr 0012/2019); (*) (nr 0013/2019); Alessandra Gattino (nr 0014/2019); Gianluca Primi (nr 0015/2019); Ahmet Mete (nr 0016/2019); Paolo Chirichella (nr 0017/2019); Eleonora Stancato (nr 0018/2019); Tom Muirhead (nr 0019/2019); Marco Bava (nr 0020/2019); (*) (nr 0021/2019); (*) (nr 0022/2019); Mieczysław Zych (nr 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr 0024/2019); Frédéric Turon (nr 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr 0026/2019); Henk Rispens (nr 0027/2019); (*) (nr 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr 0029/2019); (*) (nr 0030/2019); (*) (nr 0031/2019); (*) (nr 0032/2019); Kate Fielden (nr 0033/2019); Alberto Cirio (nr 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr 0036/2019); Mariana Ilieva (nr 0037/2019); (*) (nr 0038/2019); (*) (nr 0039/2019); (*) (nr 0040/2019); György Csóti (nr 0041/2019); (*) (nr 0042/2019); (*) (nr 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr 0044/2019); Peter Hellmann (nr 0045/2019); (*) (nr 0046/2019); (*) (nr 0047/2019); (*) (nr 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr 0051/2019); (*) (nr 0052/2019); (*) (nr 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr 0055/2019); (*) (nr 0056/2019); (*) (nr 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr 0058/2019); (*) (nr 0059/2019); Franz Gosch (nr 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr 0061/2019); (*) (nr 0062/2019); (*) (nr 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr 0065/2019); Cristian Vig (nr 0066/2019); Nuno Pereira (nr 0067/2019); (*) (nr 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr 0069/2019); Syed Shah (nr 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr 0071/2019); Renato Lelli (nr 0072/2019).

Talmannen meddelade att han den 5 februari 2019, i enlighet med artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller sitt säte i en medlemsstat.


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I och II 2018 finns på Europarl.


17. Större interpellationer (debatt)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000008/2018) från Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică och Dan Nica, till kommissionen: VP/HR - iransk statsterrorism i EU på senare tid (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, och Andrejs Mamikins för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki och Jozo Radoš.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000138/2018) från Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0009/2019)

Eleonora Evi utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa och Jozo Radoš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


19. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192. 3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 11 mars 201914 mars 2019.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.55.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande