Index 
Jegyzőkönyv
PDF 301kWORD 80k
2019. március 11., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Képviselőre bízott feladat összeférhetőségének vizsgálata
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 10.Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Ügyrend
 17.A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I - A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (vita)
 18.Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (vita)
 19.Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I - Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (vita)
 20.Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (vita)
 21.Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** – Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (vita)
 22.Az európai polgári kezdeményezés (vita)
 23.Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (vita)
 24.A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (rövid ismertetés)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 28.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2019. február 14-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök részvétét fejezi ki a Boeing 737-es, Addisz-Abeba és Nairobi között közlekedő gépének 2019. március 10-i szerencsétlensége során életüket vesztett áldozatok családtagjainak.

Ezt követően a madridi Atocha állomáson 2004. március 11-én elkövetett támadás 192 áldozatára emlékezik. Ez alkalomból emlékeztet arra, hogy az Európai Unió ezért választotta szimbolikus időpontként március 11-ét a terrorizmus áldozatainak emléknapjává.

Nyilatkozatot tesz a Krím-félsziget Oroszország általi – a Parlament által a nemzetközi jog megsértése miatt számos alkalommal elítélt – annektálásának 5. évfordulója alkalmából. Emlékeztett ez alkalomból, hogy a Parlament elkötelezett Ukrajna függetlensége és területi integritása mellett.

Szóvá teszi a venezuelai helyzet megoldásának fontosságát. Az ország bizonyos részeiben napok óta nincs elektromos áram, aminek drámai következményei vannak, különösen az egészségügyben.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2019. január 10-i, illetve 14-i hatállyal érvényesnek tekinti Babette Winter és Aleksejs Loskutovs mandátumát.


6. Képviselőre bízott feladat összeférhetőségének vizsgálata

2019. március 4-i ülésén a JURI bizottság az eljárási szabályzat 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően megvizsgálta, hogy a francia miniszterelnök által Alain Lamassoure-ra bízott, az európai történelemoktatással kapcsolatos ideiglenes feladat összeegyeztethető-e az 1976. szeptember 20-i okmánnyal.

A JURI bizottság megállapította, hogy a feladat összegyeztethető az okmánnyal.


7. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 171. cikke (1) bezdésének b) pontja alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Ha egy kötelező erejű jogi aktusra irányuló, akár módosított, akár nem módosított javaslat nem szerzi meg a bizottságban leadott szavazatok többségét, a bizottság a jogalkotási aktus elutasítását javasolja a Parlamentnek.”

Amennyiben ezt az értelmezést a bejelentését követő 24 órás időszakon belül az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem vitatja, úgy elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben parlamenti szavazásra kell bocsátani.


8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az illetékes bizottság arra vonatkozó döntését, hogy az alábbi jelentés alapján intézményközi tárgyalásokat kezd (az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően ):

—   IMCO bizottság: Javaslat a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Előadó: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

—   Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően benyújtott, határozatra vonatkozó ajánlás az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően benyújtott, határozatra vonatkozó ajánlás az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően benyújtott, határozatra vonatkozó ajánlás a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően benyújtott, határozatra vonatkozó ajánlás az (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Egyesült Királyság Központi Bankja (Bank of England) és az Egyesült Királyság Adósságkezelő Központja (United Kingdom Debt Management Office) az 596/2014/EU rendelet hatálya alóli mentesítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően benyújtott, határozatra vonatkozó ajánlás az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egy, az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. február 13-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell azokat bocsátani.

Az ajánlások a jelenlegi ülésszak időtartama alatt elérhetők az Europarl weboldalon.


10. Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke)

A Bizottság sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelme:

—   Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH bizottság

—   Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH bizottság

—   A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN bizottság. Előadó: Ismail Ertug

A Parlament a következő ülés kezdetén határoz a sürgősségi eljárásról.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2019. március 13-án a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (átdolgozás) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról (kodifikált szöveg) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvnek és az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból való kilépése miatt történő módosításáról (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 – 2017/0134(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – RO jelöltje (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Az Európai Központi Bank egy igazgatósági tagjának kinevezése (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

AFET

- Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnökének kinevezése (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2015/0302M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Jelentés az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Ajánlás az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Jelentés a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség általi megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről (1998/0031R(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Jelentés Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásáról (2018/2158(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Unió külügyi és biztonságpolitikai alelnökéhez/főképviselőjéhez intézett, az EU és Monaco, Andorra és San Marino közötti társulási megállapodásról szóló ajánlásáról (2018/2246(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Jelentés A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (2018/2159(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Jelentés az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (2018/2160(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Jelentés a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Ajánlás a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Időközi jelentés az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (2017/0333R(APP)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Vladimír Maňka - Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Jelentés a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Jelentés a 978/2012/EU GSP-rendelet végrehajtásáról (2018/2107(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelmére vonatkozó önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0272M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Jelentés a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Jelentés a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Jelentés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Jelentés a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Jelentés az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés (2018/2119(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Jelentés Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (2018/2279(INI)) - DEVE bizottság - ENVI bizottság - Előadó: Eleni Theocharous - Előadó: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL bizottság - Előadók: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2018/2120(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Jelentés a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2019/2002(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Jelentés a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2267(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2247(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Ajánlás a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

EMPL, LIBE, TRAN bizottságok

- A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   O-000001/2019 felteszi: John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas és Dominique Bilde, a Bizottsághoz: Állatjóléti szabályok az akvakultúrában (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az afrikai származású emberek alapvető jogai (B8-0016/2019).


15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. decemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament honlapján.


16. Ügyrend

Kiosztották a 2019. márciusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 636.011/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Felszólal: Terry Reintke, az elnök bejelentett részvételéről a családok 13. világkongresszusán, amelyet 2019. március 29–31. között Veronában (Olaszország) tartanak, (az elnök pontosít), Gerard Batten, Piernicola Pedicini és Sophia in 't Veld, akik hozzászólnak a Terry Reintke által felvetett témához (az elnök megerősíti, hogy nem vesz részt a veronai kongresszuson).

°
° ° °

Hétfő

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy 8. napirendi pontként vegyék fel a krétai árvizekről szóló bizottsági nyilatkozatot. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, amelyeket csütörtökön bocsátanak majd szavazásra.

Felszólal: Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (81 mellette, 201 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Felszólal: Pervenche Berès, aki jelzi, hogy nem tudott a szavazáson részt venni.

Kedd

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy módosítsák a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által adott nyilatkozat ezen címét: „Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere” (PDOJ, 123. pont) e címmé: „A Magnyickij-törvény az EU-ban (Az emberi jogok megsértésének szankciórendszere)”.

Felszólal Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Judith Sargentini, aki ellenzi.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (134 mellette, 146 ellene, 16 tartózkodás).

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy 6. napirendi pontként vegyék fel a Morten Løkkegaard „A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények” (A8-0188/2017) című jelentést, amely eredetileg a szerdai szavazások órájának napirendjén szerepel. (PDOJ, 13. pont).

Felszólal: Olga Sehnalová, az S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (262 mellette, 29 ellene, 8 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

A szavazás továbbra is a szerdai szavazások órájának napirendjén szerepel.

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy 3. napirendi pontként, Kati Piri „A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés” (A8-0091/2019) (PDOJ, 16. pont) című jelentését követően vegyék fel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát a venezuelai szükséghelyzetről.

A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, amelyeket csütörtökön bocsátanak majd szavazásra.

Felszólal Javier Nart, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki támogatja és Philippe Lamberts, aki ellenzi.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:
állásfoglalásra irányuló indítványok: 2019. március 12., kedd, 12 óra
módosítások az állásfoglalásra irányuló indítványokhoz és a közös állásfoglalási indítványhoz: 2019. március 13., szerda, 12 óra
módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2019. március 13., szerda, 13 óra
külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2019. március 13., szerda, 19 óra.

Csütörtök

A Verts/ALE és EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az „Állatjóléti szabályok az akvakultúrában” (PDOJ, 148. pont) című szóbeli választ igénylő kérdésről tartott vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, amelyeket a következő ülésen bocsássanak szavazásra.

Felszólal Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést és Dobromir Sośnierz, aki ellenzi.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (130 mellette, 144 ellene, 14 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: James Carver.


17. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I - A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (vita)

Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. február 8. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.6. pont)

Daniel Dalton előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Bernd Kölmel (a BUDG bizottság véleményének előadója), Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emil Radev és Ruža Tomašić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Notis Marias.

Felszólal Věra Jourová és Daniel Dalton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.14. pont és 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .


18. Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (vita)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eleni Theocharous (a DEVE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal Tiemo Wölken (a BUDG bizottság véleményének előadója), Ivana Maletić (a REGI bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Kostas Papadakis, független, és Enrique Guerrero Salom.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Julie Ward és Momchil Nekov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal Tibor Navracsics és Michaela Šojdrová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .


19. Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I - Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I (vita)

Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Jelentés az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler és Julia Reda előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Nicola Danti (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal John Howarth (a BUDG bizottság véleményének előadója), Maria Grapini (az IMCO bizottság véleményének előadója), Romeo Franz (a LIBE bizottság véleményének előadója), Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho és Eva Kaili.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Andrus Ansip, Angelika Niebler és Julia Reda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.17. pont és 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 19.1. pont .


20. Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (vita)

Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. október 25-én került sor (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.3. pont).

Paolo De Castro előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marc Tarabella (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal Pilar Ayuso (az ENVI bizottság véleményének előadója), Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elsi Katainen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, független, Czesław Adam Siekierski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab és Linda McAvan (a DEVE bizottság véleményének előadója).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici és Olga Sehnalová.

Felszólal: Phil Hogan.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Paolo De Castro.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.18. pont .


21. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** – Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Jan Zahradil (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Elsi Katainen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Dobromir Sośnierz.

Felszólal Andrus Ansip és Heidi Hautala.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.6. pont és 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


22. Az európai polgári kezdeményezés (vita)

Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Az intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. július 5. (2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.5. pont)

Alain Lamassoure (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Angel Dzhambazki (a CULT bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda (a PETI bizottság véleményének előadója), Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pál Csáky, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva és Luke Ming Flanagan.

Felszólal Andrus Ansip és Alain Lamassoure.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.19. pont .


23. Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (vita)

Jelentés az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állásásól [2018/2158(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal Tibor Navracsics és Sandra Kalniete.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.23. pont .


24. A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (rövid ismertetés)

Jelentés a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről [2018/2159(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward és Notis Marias.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 9.24. pont .


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton és Dobromir Sośnierz.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 636.011/OJMA).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.32-kor berekesztik.


28. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2018–2019. évi ülésszakát berekesztették.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, kedden, azaz az alábbi napon és órában ül össze: 2019. március 12, 09.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Utolsó frissítés: 2019. július 4.Jogi nyilatkozat