Rodyklė 
Protokolas
PDF 293kWORD 82k
Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Europos Parlamento nariui patikėtų užduočių suderinamumo su Europos Parlamento mandatu patikrinimas
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 8.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 9.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 10.Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Gauti dokumentai
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Darbų programa
 17.Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I - Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (diskusijos)
 18.Europos solidarumo korpuso programa ***I (diskusijos)
 19.ES kibernetinio saugumo aktas ***I - Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (diskusijos)
 20.Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (diskusijos)
 21.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (diskusijos)
 22.Europos piliečių iniciatyva*** (diskusijos)
 23.ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (diskusijos)
 24.ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (trumpas pristatymas)
 25.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 28.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pareiškė užuojautą 2019 m. kovo 10 d. įvykusios iš Adis į Abebos į Nairobį skridusio lėktuvo „Boeing 737“ katastrofos aukų šeimoms.

Po to jis paminėjo 2004 m. kovo 11 d. įvykdytą teroristinį išpuolį Madrido Atochos stotyje, kurio metu žuvo 192 asmenys. Šia proga jis priminė, kad ši diena – kovo 11 – Europos Sąjungos buvo pasirinkta kaip simbolinė terorizmo aukų pagerbimo data.

Pirmininkas padarė pareiškimą 5-ųjų Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos metinių proga – tai įvykis, kurį Parlamentas kelis kartus pasmerkė kaip tarptautinės teisės pažeidimą. Šia proga jis priminė, kad Parlamentas remia Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.

Pareiškimo pabaigoje jis priminė apie padėtį Venesueloje, kur jau kelias dienas tam tikrose vietovėse nutrauktas elektros tiekimas, tai turi dramatiškų pasekmių, visų pirma visuomenės sveikatos srityje.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2019 m. sausio 10 d. ir 14 d., atitinkamai, patvirtinti Babette Winter ir Aleksejs Loskutovs įgaliojimus.


6. Europos Parlamento nariui patikėtų užduočių suderinamumo su Europos Parlamento mandatu patikrinimas

Per savo 2019 m. kovo 4 d. vykusį posėdį Teisės reikalų komitetas pagal DTT 4 straipsnio 5 dalį patikrino Prancūzijos ministro pirmininko Alain'ui Lamassoure laikinai patikėtos užduoties, susijusios su istorijos dėstymu Europoje, suderinamumą su 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktu dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise.

JURI nusprendė, kad ši užduotis suderinama su Aktu.


7. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas informavo Parlamentą apie tokį Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto išaiškinimą, pateiktą Konstitucinių reikalų komiteto, į kurį buvo kreiptasi dėl šios nuostatos taikymo:

Jeigu pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto su pakeitimais ar be jų komitete nepatvirtinamas balsavusiųjų dauguma, komitetas pasiūlo Parlamentui tą aktą atmesti.

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per 24 valandas nuo išaiškinimo pateikimo nepaprieštarauja jam, jis laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.


8. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Pirmininkas pranešė apie kompetetingo komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiuo pranešimu (pagal DTT 69c straipsnio 1 pastraipą):

—   IMCO komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Pranešėja:Pranešėja: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Pagal DTT 69c straipsnio 2 pastraipą ne vėliau kaip iki dienos, kurią apie tokį sprendimą pranešama Parlamentui, pabaigos ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

—   Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašas (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Sausio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 dėl Reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2019 m. Vasario 13 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Jei per 24 valandas nuo paskelbimo per plenarinį posėdį jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Rekomendacijas šios sesijos laikotarpiu galima rasti tinklalapyje Europarl.


10. Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)

Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką:

—   Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH komitetas

—   Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH komitetas

—   Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug

Parlamentas priims sprendimą dėl prašymo taikyti skubos tvarką kitos dienos posėdžio pradžioje.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį, 2019 m. kovo 13 d., pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikrais tarptautinių mokėjimų mokesčiais Sąjungoje ir valiutos keitimo mokesčiais (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje (nauja redakcija) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 (BNP reglamentas) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 bei panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Rumunijos (RO) kandidatas (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

AFET

- Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2015/0302M(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Preliminarus pranešimas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto (1998/0031R(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties (2018/2158(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo (2018/2246(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo (2018/2159(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Pranešimas Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (2018/2160(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (2017/0333R(APP)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Vladimír Maňka - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo (2018/2107(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto (2018/0272M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (2018/2119(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Pranešimas Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (2018/2279(INI)) - DEVE komitetas - ENVI komitetas - Pranešėja: Eleni Theocharous - Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjos: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (2018/2120(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą (2019/2002(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą (2018/2267(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (2018/2247(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

komitetai EMPL, LIBE, TRAN

- Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   O-000001/2019, kurį pateikė John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ir Dominique Bilde Komisijai: Gyvūnų gerovė akvakultūros sektoriuje (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės (B8-0016/2019).


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Komisijos pranešimas apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas, priimtas per 2018 m. gruodžio sesijos laikotarį, patalpintas Parlamento interneto svetainėje.


16. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas kovo 2019 (PE 636.011/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Kalbėjo Terry Reintke dėl pirmininko pranešimo apie dalyvavimą 13-jame Pasauliniame šeimų suvažiavime, kuris vyks Veronoje (Italijoje) 2019 m. kovo 29 – 31 d. (pirmininkas patikslino), Gerard Batten, Piernicola Pedicini ir Sophia in 't Veld, jie pakomentavo Terry Reintke iškeltą klausimą (pirmininkas patvirtino, kad nedalyvaus Suvažiavime Veronoje).

°
° ° °

Pirmadienis

ECR frakcios prašymas kaip 8 darbotvarkės punktą įtraukti Komisijos pareiškimą dėl potvynių Kretoje. Diskusijos bus užbaigtos pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Notis Marias ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (81 už, 201 prieš, 10 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Kalbėjo Pervenche Berès, ji pareiškė, kad negalėjo dalyvaujti balsavime.

Antradienis

PPE paprašė pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo „Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema“ pavadinimą (point 123 du PDOJ) į „Magnickio įstatymas ES (sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema)“.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, o Judith Sargentini paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (134 balsavo už, 146 – prieš, 16 susilaikė) atmetė prašymą.

S&D frakcijos prašymas įtraukti į popietės darbotvarkę 6 punktu diskusijas dėl pranešimo, kurį parengė Morten Løkkegaard „Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“ (A8-0188/2017), kurios iš pradžių buvo numatytos per trečiadienio balsavimo laiką (point 13 du PDOJ).

Kalbėjo Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (262 už, 29 prieš, 8 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Balsavimas liks įtrauktas į trečiadienio balsavimo laiką.

ALDE frakcijos prašymas darbotvarkės 3 punktu po Kati Piri pranešimo„2018 m. ataskaita dėl Turkijos“ (A8-0091/2019) (point 16 du PDOJ) įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl nepaprastosios padėties Venesueloje.

Diskusijos bus užbaigtos pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Javier Nart ALDE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Esteban González Pons PPE frakcijos vardu pritarė prašymui, o Philippe Lamberts paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti šie galutiniai dokumentų pateikimo terminai:
Pasiūlymai dėl rezoliucijų: antradienis, 2019 m. kovo 12 d. 12 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 12 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 13 val.
Prašymai balsuoti atskirai ir dėl balsavimo dalimis: trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. 19 val.

Ketvirtadienis

Verts/ALE ir EFDD frakcijų prašymas užbaigti diskusijas tema „Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje“ (point 148 du PDOJ) pateikus pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per kitą sesiją.

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, o Dobromir Sośnierz paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (130 balsavo už, 144 – prieš, 14 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo James Carver.


17. Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I - Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 12.6 punktas)

Daniel Dalton pristatė pranešimus.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Bernd Kölmel (BUDG komiteto nuomonės referentas), Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Emil Radev ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.14 punktas ir 2019 03 12 protokolo 9.15 punktas


18. Europos solidarumo korpuso programa ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová pristatė pranešimą.

Kalbėjo Eleni Theocharous (DEVE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo Tiemo Wölken (BUDG komiteto nuomonės referentas), Ivana Maletić (REGI komiteto nuomonės referentė), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Enrique Guerrero Salom.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Julie Ward ir Momchil Nekov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Tibor Navracsics ir Michaela Šojdrová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.16 punktas


19. ES kibernetinio saugumo aktas ***I - Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler ir Julia Reda pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Nicola Danti (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo John Howarth (BUDG komiteto nuomonės referentas), Maria Grapini (IMCO komiteto nuomonės referentė), Romeo Franz (LIBE komiteto nuomonės referentas), Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho ir Eva Kaili.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Andrus Ansip, Angelika Niebler ir Julia Reda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.17 punktas ir 2019 03 13 protokolo 19.1 punktas


20. Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Balsavimas dėl sprendimo radėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.3 punktas).

Paolo De Castro pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marc Tarabella (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo Pilar Ayuso (ENVI komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, John Stuart Agnew ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Czesław Adam Siekierski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab ir Linda McAvan (DEVE komiteto nuomonės referentė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo Phil Hogan.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paolo De Castro.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.18 punktas


21. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** - ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala pristatė rekomendaciją ir lprenešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Jan Zahradil (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Dobromir Sośnierz.

Kalbėjo Andrus Ansip ir Heidi Hautala.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.6 punktas ir 2019 03 12 protokolo 9.7 punktas


22. Europos piliečių iniciatyva*** (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 6.5 punktas).

Alain Lamassoure pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Angel Dzhambazki (CULT komiteto nuomonės referentas, Cristian Dan Preda (PETI komiteto nuomonės referentas), Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser) ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Andrus Ansip ir Alain Lamassoure.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.19 punktas


23. ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties [2018/2158(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Tibor Navracsics ir Sandra Kalniete.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.23 punktas


24. ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo [2018/2159(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward ir Notis Marias.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 9.24 punktas


25. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton ir Dobromir Sośnierz.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 636.011/OJMA).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.32 val.


28. Metinės sesijos pabaiga

2018-2019 Europos Parlamento sesija baigta.

Vadovaudamasis Sutartimi, Parlamentas susirinks rytoj, antradienį, 2019 m. kovo 12 d. 09.00 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Atnaujinta: 2019 m. liepos 4 d.Teisinis pranešimas