Kazalo 
Zapisnik
PDF 284kWORD 80k
Ponedeljek, 11. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Preverjanje združljivosti naloge, predlagane poslancu
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 10.Zahteva za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Razpored dela
 17.Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I - Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (razprava)
 18.Program evropske solidarnostne enote ***I (razprava)
 19.Uredba EU o kibernetski varnosti ***I - Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (razprava)
 20.Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (razprava)
 21.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** - Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (razprava)
 22.Evropska državljanska pobuda (razprava)
 23.Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (razprava)
 24.Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (kratka predstavitev)
 25.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 28.Zaključek letnega zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v v četrtek,, 14. februarja 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je izrekel sožalje družinam žrtev, ki so umrle v letalski nesreči v nedeljo, 10. marca 2019, ko je strmoglavil Boeing 737, ki je letel iz Adis Abebe v Nairobi.

Nato se je spomnil atentata na železniški postaji Atocha v Madridu 11. marca 2004, v katerem je umrlo 192 ljudi. Ob tej priložnosti je spomnil, da je Evropska unija 11. marec izbrala za simbolični dan spomina na žrtve terorizma.

Podal je izjavo ob peti obletnici priključitve Krima Rusiji, ukrep, ki ga je Evropski parlament večkrat obsodil kot kršitev mednarodnega prava. Ob tej priložnosti je spomnil tudi, da je Parlament zavezan neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.

Na koncu je spregovoril o razmerah v Venezueli, kjer na več območjih že nekaj dni nimajo oskrbe z električno energijo, kar ima dramatične posledice zlasti na področju javnega zdravja.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Babette Winter z začetkom veljavnosti 10. januarja 2019 in Aleksejsa Loskutovsa z začetkom veljavnosti 14. januarja 2019.


6. Preverjanje združljivosti naloge, predlagane poslancu

Na svoji seji 4. marca 2019 je odbor skladno s členom 4(5) Poslovnika preveril združljivost začasne naloge, ki jo je ministrski predsednik Francije poveril Alainu Lamassouru glede poučevanja zgodovine v Evropi, z Aktom z dne 20. septembra 1976 v zvezi z izvolitvijo poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami.

Odbor JURI je sklenil, da je naloga združljiva z aktom.


7. Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226 Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 171(1), prvi pododstavek, točka (b), Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi:

"Če predlog za pravno zavezujoč akt, kot je bil spremenjen ali drugače, ne pridobi večine oddanih glasov v odboru, odbor Parlamentu predlaga, naj se akt zavrne."

Če politična skupina ali vsaj zadostno število poslancev, določeno v členu 226(4) Poslovnika, tej razlagi ne nasprotuje v 24 urah od objave, se obravnava kot sprejeta. V nasprotnem primeru se o njej glasuje v Parlamentu.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da se je pristojni odbor odločil začeti medinstitucionalna pogajanja na podlagi naslednjega poročila (v skladu s členom 69c(1) Poslovnika):

—   odbor IMCO: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Poročevalka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo pred polnočjo naslednjega dne glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


9. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede naslednjih dokumentov:

—   Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika,da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/522 glede izvzetja centralne banke in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Priporočilo za sklep v skladu s členom 105(6) Poslovnika, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Če v štiriindvajsetih urah po razglasitvi na plenarnem zasedanju priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočila so v času tega delnega zasedanja na voljo na spletni strani Parlamenta.


10. Zahteva za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)

Zahteva Komisije za obravnavo po nujnem postopku:

—   Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - odbor PECH

—   Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - odbor PECH

—   Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - odbor TRAN. Poročevalec: Ismail Ertug

Parlament bo odločal o zahtevi za nujni postopek na začetku jutrišnje seje.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 13. marca 2019 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi uredb (EU) 2016/1139 in (EU) 2018/973 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (00005/2018/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) No 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah in razveljavitvi Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (Uredba BND) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča – romunski kandidat (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

AFET

- Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani (2015/0302M(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalec: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo (1998/0031R(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo (2018/2158(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (2018/2246(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (2018/2159(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Poročilo o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2018/2160(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Priporočilo o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - odbor CULT - Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (2017/0333R(APP)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Vladimír Maňka - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP) (2018/2107(INI)) - odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018 (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (2018/0272M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Poročilo o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Poročilo o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 (2018/2119(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Poročilo Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (2018/2279(INI)) - odbor DEVE - odbor ENVI - Poročevalka: Eleni Theocharous - Poročevalec: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - odbor EMPL - Poročevalke: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (2018/2120(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (2018/2247(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbori EMPL, LIBE, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor so bila uvrščena na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   O-000001/2019, ki so ga postavili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas in Dominique Bild Komisiji: Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019, ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Temeljne pravice oseb afriškega porekla (B8-0016/2019).


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem decembra 2018, je na voljo na spletišču Parlamenta.


16. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje marca 2019 (PE 636.011/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Govorili so Terry Reintke o napovedani udeležbi predsednika na 13. srečanju družin, ki bo v Veroni (Italija) od 29. do 31. marca 2019 (predsednik je podal pojasnila), Gerard Batten, Piernicola Pedicini in Sophia in 't Veld, ki so prav tako govorili na temo, ki jo je začel Terry Reintke (predsednik je potrdil, da se ne bo udeležil srečanja v Veroni).

°
° ° °

Ponedeljek

Zahteva skupine ECR, da se na dnevni red pod točko 8 vpiše izjava Komisije o poplavah na Kreti. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govoril je Notis Marias, v imenu skupine ECR, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (81 za, 201 proti, 10 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Govorila je Pervenche Berès, da bi obvestila, da ni mogla sodelovati pri glasovanju.

Torek

Zahteva skupine PPE glede spremembe naslova izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko "Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic" (točka 123 PDOJ) v "Zakon Magnitski v EU (sistem sankcij za kršitev človekovih pravic)".

Govorila sta Cristian Dan Preda, v imenu skupine PPE, ki je zahtevo obrazložil, in Judith Sargentini, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (134 glasov za, 146 glasov proti, 16 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine S&D, da bi kot šesto točko na popoldanski dnevni red dodali razpravo o poročilu Morten Løkkegaard "Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev" (A8-0188/2017), ki je bila prvotno predvidena v času glasovanja v sredo (točka 13 PDOJ).

Govorila je Olga Sehnalová, v imenu skupine S&D, ki je zahtevo obrazložila.

Parlament je poimenskim glasovanjem (262 za, 29 proti, 8 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Glasovanje bo vseeno v času glasovanja v sredo.

Zahteva skupine ALDE, da se kot točko 3 dnevnega reda po poročilu Kati Piri "Poročilo o Turčiji za leto 2018" (A8-0091/2019) (točka 16 PDOJ), uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o izrednih razmerah v Venezueli.

Razprava bo torej zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorili so Javier Nart, v imenu skupine ALDE, ki je zahtevo obrazložil, Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki jo je podprl, in Philippe Lamberts ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril.

Postavljeni so bili naslednji roki za vložitev:
za predloge resolucij: torek, 12. marca 2019 ob 12.00.
za predloge sprememb k resolucijam in skupne predloge resolucij: sreda, 13. marca 2019 ob 12.00.
za predloge sprememb k skupnim predlogom resolucij: sreda, 13. marca 2019 ob 13.00.
za zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 13. marca 2019 ob 19.00 uri.

Četrtek

Zahteva skupin Verts/ALE in EFDD, da se razprava o vprašanju za ustni odgovor z naslovom "Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture" (točka 148 PDOJ) zaključi s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo na prihodnjem zasedanju.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo obrazložil, in Dobromir Sośnierz, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (130 glasov za, 144 glasov proti, 14 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je James Carver.


17. Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I - Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 8. februarja 2018 (točka 12.6 zapisnika z dne 8.2.2018)

Daniel Dalton je predstavil poročili.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Bernd Kölmel (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Pál Csáky v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Emil Radev in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Notis Marias.

Govorila sta Věra Jourová in Daniel Dalton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 12.3.2019 in točka 9.15 zapisnika z dne 12.3.2019.


18. Program evropske solidarnostne enote ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová je predstavila poročilo.

Govorila je Eleni Theocharous (pripravljavka mnenja odbora DEVE).

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so Tiemo Wölken (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Ivana Maletić (pripravljavka mnenja odbora REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Maria Grapini, Kostas Papadakis samostojni poslanec, in Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorila sta Julie Ward in Momchil Nekov.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta so Tibor Navracsics in Michaela Šojdrová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 12.3.2019.


19. Uredba EU o kibernetski varnosti ***I - Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler in Julia Reda sta predstavili poročili.

Govoril je Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora IMCO).

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so John Howarth (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Maria Grapini (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Romeo Franz (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Paul Rübig v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho in Eva Kaili.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili so Andrus Ansip, Angelika Niebler in Julia Reda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika z dne 12.3.2019 in točka 19.1 zapisnika z dne 13.3.2019.


20. Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 25. oktobra 2018 (točka 13.3 zapisnika z dne 25.10.2018).

Paolo De Castro je predstavil poročilo.

Govoril je Marc Tarabella (pripravljavec mnenja odbora IMCO).

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Elsi Katainen v imenu skupine ALDE, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, John Stuart Agnew v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Czesław Adam Siekierski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab in Linda McAvan (pripravljavka mnenja odbora DEVE).

Po postopku "catch the eye" so govorili Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici in Olga Sehnalová.

Govoril je Phil Hogan.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govoril je Paolo De Castro.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.18 zapisnika z dne 12.3.2019.


21. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** - Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala je predstavila priporočilo in poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jan Zahradil (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Elsi Katainen v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Dobromir Sośnierz.

Govorila sta Andrus Ansip in Heidi Hautala.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 12.3.2019 in točka 9.7 zapisnika z dne 12.3.2019.


22. Evropska državljanska pobuda (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 5. julija 2018 (točka 6.5 zapisnika z dne 5.7.2018)

Alain Lamassoure (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora CULT), Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora PETI), Pál Csáky v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva in Luke Ming Flanagan.

Govorila sta Andrus Ansip in Alain Lamassoure.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika z dne 12.3.2019.


23. Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (razprava)

Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo [2018/2158(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete je predstavila poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, in Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF.

Govorila sta Tibor Navracsics in Sandra Kalniete.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.23 zapisnika z dne 12.3.2019.


24. Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (kratka predstavitev)

Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo [2018/2159(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Julie Ward in Notis Marias.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.24 zapisnika z dne 12.3.2019.


25. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton in Dobromir Sośnierz.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 636.011/OJMA).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.32.


28. Zaključek letnega zasedanja

Zasedanje 2018-2019 Evropskega parlamenta je bilo zaključeno.

Skladno z določbami Pogodbe se bo Parlament sestal jutri, v torek, 12. marca 2019 ob 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Zadnja posodobitev: 4. julij 2019Pravno obvestilo