Index 
Protokoll
PDF 289kWORD 79k
Måndagen den 11 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Valprövning
 6.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Begäran om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Arbetsplan
 17.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (debatt)
 18.Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
 19.EU:s cybersäkerhetsakt ***I - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (debatt)
 20.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 21.Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (debatt)
 22.Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
 23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)
 24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (kortfattad redogörelse)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen 14 februari 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen framförde sina kondoleanser till de anhöriga till dödsoffren i flygkraschen mellan Addis Abeba och Nairobi söndagen den 10 mars 2019.

Han påminde därefter om terrordådet den 11 mars 2004 på Atocha-stationen i Madrid, där 192 personer miste livet. Datumet den 11 mars är EU:s årliga minnesdag för terrorns offer.

Han gjorde ett uttalande med anledning av att det gått fem år sedan Rysslands annektering av Krim, vilket parlamentet vid upprepade tillfällen fördömt som ett brott mot folkrätten. Han påminde om parlamentets stöd för Ukrainas oberoende och territoriella integritet.

Slutligen nämnde han situationen i Venezuela, där vissa områden varit strömlösa i flera dagar, med dramatiska följder framför allt för människors hälsa.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för Babette Winter och Aleksejs Loskutovs med verkan från den 10 respektive 14 januari 2019.


6. Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot

Vid sitt sammanträde den 4 mars 2019 undersökte JURI-utskottet i enlighet med artikel 4.5 i arbetsordningen huruvida det tillfälliga uppdrag som Frankrikes premiärminister anförtrott Alain Lamassoure beträffande historieundervisning i Europa var förenligt med akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet.

JURI-utskottet beslutade att uppdraget var förenligt med akten.


7. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 171.1 första stycket led b i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

Om förslaget till en rättsligt bindande akt, ändrat eller inte, inte får någon majoritet av de avgivna rösterna i utskottet, ska utskottet föreslå för parlamentet att akten ska förkastas.

Om en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet enligt artikel 226.4 i arbetsordningen inte invänder mot tolkningen inom 24 timmar från det att den tillkännagavs förklaras den antagen. I annat fall ska den gå till omröstning i parlamentet.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav beslutet från det ansvariga utskottet att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkande (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   IMCO-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Föredragande: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att beslutet att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

—   Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantaget för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 13 februari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på parlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


10. Begäran om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)

Begäran från kommissionen om tillämpning av brådskande förfarande på följande förslag:

—   Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - PECH-utskottet

—   Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - PECH-utskottet

—   Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - TRAN-utskottet. Föredragande: Ismail Ertug

Parlamentet skulle ta ställning till denna begäran om brådskande förfarande i början av nästa dags sammanträde.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 13 mars 2019 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånd som fiskas i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) 2018/973 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (00090/2019/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (BNI-förordningen) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – RO kandidat (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

AFET

- Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (2015/0302M(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Interimsbetänkande om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (1998/0031R(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (2018/2158(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (2018/2246(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (2018/2159(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (2018/2160(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden (2017/0333R(APP)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Vladimír Maňka - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Betänkande om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet (2018/2107(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (2018/0272M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Betänkande om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Betänkande om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2119(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Betänkande om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (2018/2279(INI)) - utskottet DEVE - utskottet ENVI - Föredragande: Eleni Theocharous - Föredragande: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (2018/2120(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (2019/2002(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (2018/2267(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (2018/2247(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

utskott EMPL, LIBE, TRAN

- Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000001/2019 från John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas och Dominique Bilde, till kommissionen: Djurskyddsregler inom vattenbruket (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0016/2019).


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden december 2018 finns på parlamentets webbplats.


16. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för plenarsammanträdena i mars 2019 (PE 636.011/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Talare: Terry Reintke, om uppgiften att talmannen skulle delta vid det 13:e mötet för World Congress of Families i Verona (Italien) den 29-31 mars 2019 (talmannen gjorde förtydliganden), Gerard Batten, Piernicola Pedicini och Sophia in 't Veld, som återkom till den fråga som väckts av Terry Reintke (talmannen bekräftade att han inte skulle dela i kongressen i Verona).

°
° ° °

Måndag

Begäran från ECR-gruppen om att som åttonde punkt på föredragningslistan lägga till ett uttalande från kommissionen om översvämningarna på Kreta. Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Notis Marias, för ECR-gruppen, för begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (81 röster för, 201 röster emot, 10 nedlagda röster).

Talare: Pervenche Berès, som meddelade att hon inte hade kunnat delta i omröstningen.

Tisdag

Begäran från PPE-gruppen om att ändra titeln på uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ”En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (punkt 123 i PDOJ) till ”Magnitskijlagen i EU (den europeiska sanktionsordningen för kränkningar av de mänskliga rättigheterna)".

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, för begäran, och Judith Sargentini, mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (134 röster för, 146 röster emot, 16 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagen lägga till en debatt om Morten Løkkegaards betänkande ”Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster” (A8-0188/2017), som var inskriven för omröstning på onsdagen (punkt 13 i PDOJ).

Talare: Olga Sehnalová, för S&D-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (262 röster för, 29 röster emot, 8 nedlagda röster).

Omröstningen bibehölls på onsdagen.

Begäran från ALDE-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan, efter Kati Piris betänkande ”Rapport för 2018 om Turkiet” (A8-0091/2019) (punkt 16 i PDOJ), lägga till ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om nödsituationen i Venezuela.

Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Javier Nart, för ALDE-gruppen, för begäran, Esteban González Pons för PPE-gruppen, för begäran, och Philippe Lamberts, mot begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Följande tidsfrister för ingivande fastställdes:
Resolutionsförslag: tisdag den 12 mars 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag samt gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 13 mars 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 13 mars 2019 kl. 13.00.
Begäran om särskild omröstning och begäran om delad omröstning: onsdag den 13 mars 2019 kl. 19.00.

Torsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen och EFDD-gruppen om att debatten om den muntliga frågan ”Djurskyddsregler inom vattenbruket" (punkt 148 i PDOJ) skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning vid nästa sammanträdesperiod.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen,för begäran, och Dobromir Sośnierz, mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (130 röster för, 144 röster emot, 14 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: James Carver.


17. Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 8 februari 2018 (punkt 12.6 i protokollet av den 8.2.2018)

Daniel Dalton redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Kölmel (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pál Csáky för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Emil Radev och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 9.15 i protokollet av den 12.3.2019.


18. Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eleni Theocharous (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Kostas Papadakis, grupplös, och Enrique Guerrero Salom.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Julie Ward och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och Michaela Šojdrová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 12.3.2019.


19. EU:s cybersäkerhetsakt ***I - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler och Julia Reda redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Romeo Franz (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Paul Rübig för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho och Eva Kaili.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Andrus Ansip, Angelika Niebler och Julia Reda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 19.1 i protokollet av den 13.3.2019.


20. Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollet av den 25.10.2018).

Paolo De Castro redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marc Tarabella (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, John Stuart Agnew för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, grupplös, Czesław Adam Siekierski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab och Linda McAvan (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici och Olga Sehnalová.

Talare: Phil Hogan.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Paolo De Castro.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.18 i protokollet av den 12.3.2019.


21. Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Zahradil (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Andrus Ansip och Heidi Hautala.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 9.7 i protokollet av den 12.3.2019.


22. Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 5 juli 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 5.7.2018)

Alain Lamassoure (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pál Csáky för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva och Luke Ming Flanagan.

Talare: Andrus Ansip och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 12.3.2019.


23. Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)

Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2018/2158(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

Talare: Tibor Navracsics och Sandra Kalniete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.23 i protokollet av den 12.3.2019.


24. Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling [2018/2159(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward och Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.24 i protokollet av den 12.3.2019.


25. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton och Dobromir Sośnierz.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 636.011/OJMA).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.32.


28. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2018-2019 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 12 mars 2019 kl. 09.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande