Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (2019/2575(RSP))

Разискването се състоя на 13 февруари 2019 г. (точка 27 от протокола от 13.2.2019 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet и Paul Rübig, от името на групата PPE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica и Peter Kouroumbashev, от името на групата S&D, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Гласуване: точка 8.22 от протокола от 12.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация