Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6. Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.9 punktas

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas