Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2515(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini (πρωθυπουργός της Σλοβακίας).

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.19 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου