Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


9.1. Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер [2019/2002(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0135)


9.2. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2018/2247(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0136)

Изказвания

Преди гласуването, Marie-Christine Arnautu и Jean-Marie Cavada.


9.3. Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд [2018/2267(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0137)


9.4. Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (гласуване)

Препоръка за решение, внесена съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността от Бюрото, за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0138)

Изказвания

Преди гласуването, Ruža Tomašić.


9.5. Електронна информация за товарни превози ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронна информация за товарни превози [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0139)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, David Coburn.


9.6. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0140)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.7. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия [2018/0272M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0141)


9.8. Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0070/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0142)

Парламентът дава съгласието си за проекта за решение на Съвета.


9.9. Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0143)

Парламентът дава съгласието си за проекта за решение на Съвета.


9.10. Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0144)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.11. Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0145)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.12. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (гласуване)

Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна [1998/0031R(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0146)


9.13. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0147)


9.14. Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0148)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.15. Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 8 февруари 2018 г. (точка 12.6 от протокола от 8.2.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

Изказа се Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Daniel Dalton (докладчик), който се противопостави на това искане.

С поименно гласуване (129 гласа „за“, 514 гласа „против“, 22 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0149)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0150)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.17. Акт на ЕС за киберсигурността ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0151)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.18. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.3 от протокола от 25.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0152)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Paolo De Castro (докладчик), след гласуването.


9.19. Европейската гражданска инициатива ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Гласуването на решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 5 юли 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 5.7.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

Изказа се Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (146 гласа „за“, 501 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0153)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.20. Внос на движими културни ценности ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Разискването се състоя на 24 октомври 2018 г. (точка 19 от протокола от 24.10.2018 г). Гласуването се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.1 от протокола от 25.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0154)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.21. Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

Изказа се Gilles Lebreton, от името на групата ENF, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (65 гласа „за“, 586 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0155)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9.22. Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (гласуване)

Разискването се състоя на 13 февруари 2019 г. (точка 27 от протокола от 13.2.2019 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 12 март 2019 г. (точка 5 от протокола от 12.3.2019 г).

Предложения за резолюция B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 и B8-0164/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0154/2019

(за замяна на B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 и B8-0160/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Luděk Niedermayer, от името на групата PPE,

—   Dan Nica, от името на групата S&D,

—   Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0156)

(Предложенията за резолюции B8-0153/2019, B8-0162/2019 и B8-0164/2019 отпадат.)


9.23. Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (гласуване)

Доклад относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия [2018/2158(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията AFET)

Приема се (P8_TA(2019)0157)

Изказвания

Reinhard Bütikofer представи устно изменение, целящо добавяне на нов параграф след параграф 38. Устното изменение беше възприето.


9.24. Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (гласуване)

Доклад относно изграждането на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество [2018/2159(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0158)

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация