Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


9.1. Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet [2019/2002(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0135)


9.2. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2018/2247(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0136)

Indlæg

Inden afstemningen, Marie-Christine Arnautu og Jean-Marie Cavada.


9.3. Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet [2018/2267(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0137)


9.4. Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (afstemning)

Henstilling om afgørelse indgivet af Præsidiet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 159, stk. 4, om forlængelse af gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

HENSTILLING OM AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0138)

Indlæg

Inden afstemningen, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronisk godstransportinformation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0139)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, David Coburn.


9.6. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0140)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.7. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel [2018/0272M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om at bemyndige medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0070/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0142)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


9.9. Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0143)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


9.10. Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0144)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.11. Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0145)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.12. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan (afstemning)

Interimsbetænkning om udkast til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side [1998/0031R(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0146)


9.13. Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0147)


9.14. Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0148)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.15. Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 8. februar 2018 (punkt 12.6 i protokollen af 8.2.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Talere: Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3, og Daniel Dalton (ordfører) som var imod dette.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (129 for, 514 imod, 22 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0149)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0150)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.17. EU's forordning om cybersikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0151)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.18. Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollen af 25.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA PARLAMENTET og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0152)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Paolo De Castro (ordfører), efter afstemningen.


9.19. Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 5. juli 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 5.7.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Taler: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (146 for, 501 imod, 17 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0153)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.20. Import af kulturgenstande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Forhandlingen fandt sted den 24. oktober 2018 (punkt 19 i protokollen af 24.10.2018). Afstemningen fandt sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.1 i protokollen af 25.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0154)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.21. Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Mercedes Bresso og Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Taler: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (__[A32466]__ for, __[A32467]__ imod, __[A32468]__ hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0155)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.22. Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 13. februar 2019 (punkt 27 i protokollen af 13.2.2019).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den12. marts 2019 (punkt 5 i protokollen af 12.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 og B8-0164/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0154/2019

(erstatter B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 og B8-0160/2019):

stillet af:

—   Luděk Niedermayer, for PPE-Gruppen,

—   Dan Nica, for S&D-Gruppen,

—   Caroline Nagtegaal, for ALDE-Gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0156)

(Forslag til beslutning B8-0153/2019, B8-0162/2019 og B8-0164/2019 bortfaldt).


9.23. Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (afstemning)

Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2018/2158(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (fremsat af AFET)

Vedtaget (P8_TA(2019)0157)

Indlæg

Reinhard Bütikofer havde stillet et mundtligt ændringsforslag for at tilføje et nyt punkt efter punkt 38. Ændringsforslaget var blevet godtaget.


9.24. Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (afstemning)

Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling [2018/2159(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0158)

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse