Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


9.1. Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2002(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0135)


9.2. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Jean Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2247(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0136)

Sõnavõtud

Marie-Christine Arnautu ja Jean-Marie Cavada, enne hääletust.


9.3. Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Dominique Bilde'i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2267(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0137)


9.4. Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (hääletus)

Kooskõlas kodukorra artikli 159 lõikega 4 esitatud juhatuse soovitus võtta vastu otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamise kohta parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0138)

Sõnavõtud

Ruža Tomašić, enne hääletust.


9.5. Elektrooniline kaubaveoteave ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0139)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

David Coburn, enne hääletust.


9.6. ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0140)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.7. ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta [2018/0272M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0070/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0142)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


9.9. Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0143)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


9.10. ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0144)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.11. Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0145)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.12. ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping (hääletus)

Vaheraport nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel [1998/0031R(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0146)


9.13. Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0147)


9.14. Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0148)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.15. Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokollipunkt 12.6).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Sõna võtsid Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ning Daniel Dalton (raportöör), kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (129 poolt, 514 vastu, erapooletuid 22).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0149)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar, enne hääletust.


9.16. Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0150)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.17. ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0151)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.18. Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 13.3).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE, EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0152)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Paolo De Castro (raportöör), pärast hääletust.


9.19. Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokolli punkt 6.5).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Sõna võttis Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (146 poolt, 501 vastu, erapooletuid 17).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0153)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.20. Kultuuriväärtuste import ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Arutelu toimus 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokolli punkt 19). Hääletus toimus 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokolli punkt 13.1).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0154)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.21. Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Sõna võttis Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (65 poolt, 586 vastu, erapooletuid 11).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0155)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9.22. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (hääletus)

Arutelu toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 27).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:12. märtsil 2019 (12.3.2019 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0154/2019

(asendades B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 ja B8-0160/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel,

—   Dan Nica fraktsiooni S&D nimel,

—   Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel,

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0156)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0153/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019 muutusid kehtetuks.)


9.23. ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (hääletus)

Raport ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukorra kohta [2018/2158(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud AFET-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2019)0157)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer, kes esitas suulise muudatusettepaneku uue punkti lisamiseks punkti 38 järele. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


9.24. ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (hääletus)

Raport ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamise kohta [2018/2159(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0158)

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave