Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


9.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0135)


9.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0136)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Marie-Christine Arnautu en Jean-Marie Cavada.


9.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0137)


9.4. Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (stemming)

Aanbeveling voor een besluit van het Bureau, ingediend overenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement, tot verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0138)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronische informatie over goederenvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0139)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, David Coburn.


9.6. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0140)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.7. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [2018/0272M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0070/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0142)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


9.9. Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0143)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


9.10. Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0144)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.11. Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0145)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.12. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan (stemming)

Tussentijds verslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds [1998/0031R(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0146)


9.13. Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0147)


9.14. Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0148)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.15. Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 8 februari 2018 (punt 12.6 van de notulen van 8.2.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

Het woordt wordt gevoerd door Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Daniel Dalton (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij HS (129 voor, 514 tegen, 22 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0149)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0150)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.17. De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0151)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.18. Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.3 van de notulen van 25.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN HET PARLEMENT en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0152)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Paolo De Castro (rapporteur), na de stemming.


9.19. Europees burgerinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 (punt 6.5 van de notulen van 5.7.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

Het woordt wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij HS (146 voor, 501 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0153)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.20. Invoer van cultuurgoederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 (punt 19 van de notulen van 24.10.2018). De stemming heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.1 van de notulen van 25.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0154)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.21. Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij ES (65 voor, 586 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0155)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.22. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019 (punt 27 van de notulen van 13.2.2019).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 12 maart 2019 (punt 5 van de notulen van 12.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 en B8-0164/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0154/2019

(ter vervanging van B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 en B8-0160/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie,

—   Dan Nica, namens de S&D-Fractie,

—   Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie,

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0156)

(Ontwerpresoluties B8-0153/2019, B8-0162/2019 en B8-0164/2019 komen te vervallen.)


9.23. Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2018/2158(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de commissie AFET)

Aangenomen (P8_TA(2019)0157)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer, die een mondeling amendement tot toevoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 38 indient. Het amendement wordt in aanmerking genomen.


9.24. Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (stemming)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling [2018/2159(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0158)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling