Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity [2019/2002(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0135)


9.2. Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity [2018/2247(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0136)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Marie-Christine Arnautu a Jean-Marie Cavada.


9.3. Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity [2018/2267(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0137)


9.4. Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (hlasovanie)

Odporúčanie rozhodnutia predložené Predsedníctvom v súlade s článkm 159 ods. 4 rokovacieho poriadku predĺžiť platnosť článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ODPORÚČANIE ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0138)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Ruža Tomašić.


9.5. Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0139)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním David Coburn.


9.6. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0140)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.7. Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve [2018/0272M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0070/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0142)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


9.9. Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0143)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


9.10. Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0144)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.11. Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0145)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.12. Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [1998/0031R(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0146)


9.13. Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0147)


9.14. Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0148)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.15. Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 8. februára 2018 (bod 12.6 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, ktorý požiadal, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku pred predbežnou dohodou hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch, a Daniel Dalton (spravodaja) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 129, proti: 514, zdržali sa hlasovania: 22).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0149)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0150)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.17. Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0151)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.18. Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 25. októbra 2018 (bod 13.3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE PARLAMENTU a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0152)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Paolo De Castro, po hlasovaní.


9.19. Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 5. júla 2018 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, pred hlasovaním o predbežnej dohode so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou, v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 146, proti: 501, zdržali sa hlasovania: 17).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0153)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.20. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rozprava sa uskutočnila 24. októbra 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 24.10.2018). Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2018 (bod 13.1 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0154)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.21. Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

V rozprave vystúpil Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, pred hlasovaním o predbežnej dohode so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou, v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 65, proti: 586, zdržali sa hlasovania: 11).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0155)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.22. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 12. marca 2019 (bod 5 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesenia B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0154/2019

(nahrádzajúci B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 a B8-0160/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Luděk Niedermayer, v mene skupiny PPE,

—   Dan Nica, v mene skupiny S&D,

—   Caroline Nagtegaal, v mene skupiny ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0156)

(Návrhy uznesenia B8-0153/2019, B8-0162/2019 a B8-0164/2019 sa stali bezpredmetnými.)


9.23. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)

Správa o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom [2018/2158(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFET)

Prijatý (P8_TA(2019)0157)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa má za odsek 38 zaradiť nový odsek. Tento ústny pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.


9.24. Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (hlasovanie)

Správa o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie [2018/2159(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0158)

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie