Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


9.1. Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet [2019/2002(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0135)


9.2. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2018/2247(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0136)

Inlägg:

Före omröstningen, Marie-Christine Arnautu och Jean-Marie Cavada.


9.3. Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet [2018/2267(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0137)


9.4. Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden (omröstning)

Rekommendation till beslut, med beaktande av artikel 159.4 i arbetsordningen, från presidiet om förlängning av tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den nionde valperioden (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

REKOMMENDATION TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0138)

Inlägg:

Före omröstningen, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronisk godstransportinformation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0139)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Före omröstningen, David Coburn.


9.6. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0140)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.7. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog [2018/0272M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0070/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0142)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


9.9. Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0143)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


9.10. Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0144)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.11. Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0145)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.12. Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan [1998/0031R(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0146)


9.13. Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0147)


9.14. Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0148)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.15. Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 8 februari 2018 (punkt 12.6 i protokollet av den 8.2.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Inlägg: Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Daniel Dalton (föredragande) som motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (129 röster för, 514 röster mot, 22 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0149)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Före omröstningen, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0150)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.17. EU:s cybersäkerhetsakt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0151)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.18. Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollet av den 25.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, PARLAMENTETS UTTALANDE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0152)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Paolo De Castro (föredragande), efter omröstningen.


9.19. Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 5 juli 2018 (punkt 6.5 i protokollet av den 5.7.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Inlägg:Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (146 röster för, 501 röster emot, 17 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0153)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.20. Import av kulturföremål ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Debatten hade ägt rum den 24 oktober 2018 (punkt 19 i protokollet av den 24.10.2018). Omröstningen hade ägt rum den 25 oktober 2018 (punkt 13.1 i protokollet av den 25.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0154)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.21. Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Inlägg: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (65 röster för, 586 röster emot, 11 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0155)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.22. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 13 februari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 13.2.2019).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 12 mars 2019 (punkt 5 i protokollet av den 12.3.2019).

Resolutionsförslag B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 och B8-0164/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0154/2019

(ersätter B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 och B8-0160/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luděk Niedermayer, för PPE-gruppen,

—   Dan Nica, för S&D-gruppen,

—   Caroline Nagtegaal, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0156)

(Resolutionsförslagen B8-0153/2019, B8-0162/2019 och B8-0164/2019 bortföll.)


9.23. Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)

Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2018/2158(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från AFET-utskottet)

Antogs (P8_TA(2019)0157)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 38. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


9.24. Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (omröstning)

Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling [2018/2159(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Soraya Post (A8-0075/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0158)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande