Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Κατάθεση εγγράφων

1) Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Εκτελεστικοί οργανισμοί (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 11ο ΕΤΑ (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017 - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2017 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017 - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της αεροπλοΐας (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση – Αεροναυτική και περιβάλλον (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

2) Η ακόλουθη έκθεση έχει κατατεθεί από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες Report on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the scope and mandate for EU Special Representatives (2018/2116(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου