Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια χθες Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2019).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου