Indeks 
Protokol
PDF 319kWORD 89k
Tirsdag den 12. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Beslutning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)
 4.Ændring af dagsordenen
 5.Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (indgivne beslutningsforslag)
 6.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (forhandling)
 7.Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet (afstemning)
  9.2.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (afstemning)
  9.3.Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (afstemning)
  9.4.Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (afstemning)
  9.5.Elektronisk godstransportinformation ***I (afstemning)
  9.6.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel *** (afstemning)
  9.7.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (afstemning)
  9.8.Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger *** (afstemning)
  9.9.Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder *** (afstemning)
  9.10.Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  9.11.Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  9.12.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan (afstemning)
  9.13.Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger * (afstemning)
  9.14.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I (afstemning)
  9.15.Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)
  9.16.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)
  9.17.EU's forordning om cybersikkerhed ***I (afstemning)
  9.18.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)
  9.19.Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)
  9.20.Import af kulturgenstande ***I (afstemning)
  9.21.Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I (afstemning)
  9.22.Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (afstemning)
  9.23.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (afstemning)
  9.24.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Modtagne dokumenter
 15.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (forhandling)
 16.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (forhandling)
 17.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)
 19.Nødsituation i Venezuela (forhandling)
 20.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)
 21.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** - Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (forhandling)
 22.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (forhandling)
 23.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (forhandling)
 24.Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (forhandling)
 25.Visuminformationssystemet ***I (forhandling)
 26.Asyl- og Migrationsfond ***I (forhandling)
 27.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (forhandling)
 28.Fond for Intern Sikkerhed ***I (forhandling)
 29.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 146, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2019-2020.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


3. Beslutning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)

Anmodning om uopsættelig forhandling (punkt 10 i protokollen af 11.3.2019):

- Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Fiskeriudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

- Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande (2019/0010(COD)) - Fiskeriudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

- Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transport- og Turismeudvalget

Uopsættelig forhandling vedtaget

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til onsdag den 13. marts 2019 kl. 13.00.


4. Ændring af dagsordenen

Efter aftale med de politiske grupper foreslog formanden at udsætte afstemningen, der skulle finde sted torsdag om de beslutningsforslag, som var indgivet som afslutning på forhandlingen ”Nødsituation i Venezuela”, (punkt 153 på dagsordenen), til den følgende mødeperiode.

Parlamentet godkendte dette forslag. Dagsordenen blev således ændret.


5. Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 13. februar 2019 (punkt 27 i protokollen af 13.2.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, for ALDE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet og Paul Rübig, for PPE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica og Peter Kouroumbashev, for S&D-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Afstemning: punkt 8.22 i protokollen af 12.3.2019.


6. Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Esther de Lange for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen og Vilija Blinkevičiūtė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge og Anneli Jäätteenmäki.

Talere Věra Jourová og Melania Gabriela Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 14.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


7. Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (2019/2515(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Peter Pellegrini (Den Slovakiske Republiks premierminister).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec og Maria Grapini.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty og Tomáš Zdechovský.

Taler: Peter Pellegrini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz og Branislav Škripek.

Taler: Peter Pellegrini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.19 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.30.

Taler: Pina Picierno om sagen om vinderen af Sakharovprisen 2012, Nasrin Sotoudeh, som var blevet idømt en streng straf af ved en iransk domstol. Taleren anmodede om, at Parlamentet ubetinget fordømte denne dom og krævede omgående løsladelse af Nasrin Sotoudeh (Formanden svarede, at hun ville viderebringe denne anmodning til formanden for Europa-Parlamentet).


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


9.1. Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet [2019/2002(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0135)


9.2. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2018/2247(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0136)

Indlæg

Inden afstemningen, Marie-Christine Arnautu og Jean-Marie Cavada.


9.3. Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet [2018/2267(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0137)


9.4. Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (afstemning)

Henstilling om afgørelse indgivet af Præsidiet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 159, stk. 4, om forlængelse af gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

HENSTILLING OM AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0138)

Indlæg

Inden afstemningen, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronisk godstransportinformation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0139)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, David Coburn.


9.6. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0140)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.7. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel [2018/0272M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om at bemyndige medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0070/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0142)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


9.9. Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0143)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


9.10. Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0144)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.11. Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0145)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.12. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan (afstemning)

Interimsbetænkning om udkast til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side [1998/0031R(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0146)


9.13. Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0147)


9.14. Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0148)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.15. Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 8. februar 2018 (punkt 12.6 i protokollen af 8.2.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Talere: Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3, og Daniel Dalton (ordfører) som var imod dette.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (129 for, 514 imod, 22 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0149)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0150)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.17. EU's forordning om cybersikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0151)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.18. Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.3 i protokollen af 25.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA PARLAMENTET og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0152)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Paolo De Castro (ordfører), efter afstemningen.


9.19. Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 5. juli 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 5.7.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Taler: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (146 for, 501 imod, 17 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0153)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.20. Import af kulturgenstande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Forhandlingen fandt sted den 24. oktober 2018 (punkt 19 i protokollen af 24.10.2018). Afstemningen fandt sted den 25. oktober 2018 (punkt 13.1 i protokollen af 25.10.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0154)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.21. Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Mercedes Bresso og Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Taler: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (__[A32466]__ for, __[A32467]__ imod, __[A32468]__ hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0155)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.22. Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 13. februar 2019 (punkt 27 i protokollen af 13.2.2019).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den12. marts 2019 (punkt 5 i protokollen af 12.3.2019).

Forslag til beslutning B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 og B8-0164/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0154/2019

(erstatter B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 og B8-0160/2019):

stillet af:

—   Luděk Niedermayer, for PPE-Gruppen,

—   Dan Nica, for S&D-Gruppen,

—   Caroline Nagtegaal, for ALDE-Gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0156)

(Forslag til beslutning B8-0153/2019, B8-0162/2019 og B8-0164/2019 bortfaldt).


9.23. Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (afstemning)

Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2018/2158(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (fremsat af AFET)

Vedtaget (P8_TA(2019)0157)

Indlæg

Reinhard Bütikofer havde stillet et mundtligt ændringsforslag for at tilføje et nyt punkt efter punkt 38. Ændringsforslaget var blevet godtaget.


9.24. Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (afstemning)

Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling [2018/2159(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0158)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly og Daniel Hannan

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Betænkning: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria og Seán Kelly

Betænkning: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Seán Kelly

Betænkning: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias og Adam Szejnfeld

Betænkning: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld og José Inácio Faria

Betænkning: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins og Momchil Nekov

Betænkning: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.34.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Modtagne dokumenter

1) Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Domstolen (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 8. EUF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 9. EUF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 10. EUF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 11. EUF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2017: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2017 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

2) Fra udvalgene følgende betænkning:

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (2018/2116(INI)) – kor. udv.: AFET - Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward og Ana Miranda.

Taler: Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 14.3.2019.


16. Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet [2018/2150(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri forelagde betænkningen.

Talere Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere Renate Sommer for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Bas Belder for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier og Kostas Papadakis.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza og Lampros Fountoulis.

Talere Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot og Kati Piri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.12 i protokollen af 13.3.2019.


17. Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)

Fortolkningen af forretningsordenens artikel 171, stk 1, første afsnit, litra b, givet af AFCO var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 11.3.2019).

Eftersom der ikke var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, betragtedes denne fortolkning som vedtaget.


18. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 11. marts 2019 (punkt 9 i protokollen af 11.3.2019).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Disse henstillinger ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i vedtagne tekster for mødet den efterfølgende dag, onsdag den 13. marts 2019.


19. Nødsituation i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nødsituation i Venezuela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes og Dita Charanzová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes og Bill Etheridge.

Taler: Neven Mimica.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


20. Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU [2018/2115(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen, Eugen Freund for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias og Karol Karski.

Talere Neven Mimica og Anna Fotyga.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.23 i protokollen af 13.3.2019.


21. Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** - Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling [2015/0302M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga forelagde henstillingen og betænkningen.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Bernd Lange (ordfører for udtalelse fra INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Ana Gomes og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge og Fabio Massimo Castaldo.

Talere Neven Mimica og Anna Fotyga.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 13.3.2019 og punkt 11.6 i protokollen af 13.3.2019.


22. Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino [2018/2246(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere Željana Zovko for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Santiago Fisas Ayxelà og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias og José Inácio Faria.

Talere Neven Mimica og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.24 i protokollen af 13.3.2019.


23. Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

En indledende drøftelse havde fundet sted den13. september 2017 (punkt 16 i protokollen af 13.9.2017).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den14. september 2017 (punkt 8.1 i protokollen af 14.9.2017).

Morten Løkkegaard forelagde betænkningen.

Taler: Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT), Kostadinka Kuneva (ordfører for udtalelse fra PETI), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere Neven Mimica og Morten Løkkegaard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.3.2019.


24. Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Markus Ferber for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Bill Etheridge.

Talere Věra Jourová og Melania Gabriela Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.14 i protokollen af 14.3.2019.


25. Visuminformationssystemet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Bernd Kölmel (ordfører for udtalelse fra BUDG), Emil Radev for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Bill Etheridge.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Carlos Coelho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 13.3.2019.


26. Asyl- og Migrationsfond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere Elly Schlein (ordfører for udtalelse fra DEVE), Daniele Viotti (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Kristina Winberg for ECR-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev og Péter Niedermüller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Julie Ward.

Talere Dimitris Avramopoulos og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 13.3.2019.


27. Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere Eduard Kukan (ordfører for udtalelse fra AFET), Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar og Cécile Kashetu Kyenge.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 13.3.2019.


28. Fond for Intern Sikkerhed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, og Dobromir Sośnierz, løsgænger.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere Dimitris Avramopoulos og Monika Hohlmeier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 13.3.2019.


29. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden oktober I 2018 forelå på Parlamentets hjemmeside..


30. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 636.011/OJME).


31. Hævelse af mødet

Mødet hævet kl. 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse