Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 316kWORD 89k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)
 4.Esityslistan muuttaminen
 5.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (keskustelu)
 7.Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  9.1.Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  9.2.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  9.3.Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  9.4.Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun (äänestys)
  9.5.Sähköiset kuljetustiedot ***I (äänestys)
  9.6.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  9.7.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  9.8.Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta *** (äänestys)
  9.9.Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi *** (äänestys)
  9.10.EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  9.11.EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  9.12.EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  9.13.Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa * (äänestys)
  9.14.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I (äänestys)
  9.15.Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (äänestys)
  9.16.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  9.17.EU:n kyberturvallisuusasetus ***I (äänestys)
  9.18.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)
  9.19.Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)
  9.20.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (äänestys)
  9.21.Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ***I (äänestys)
  9.22.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (äänestys)
  9.23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (äänestys)
  9.24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (keskustelu)
 16.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 19.Hätätilanne Venezuelassa (keskustelu)
 20.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 21.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** - EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (keskustelu)
 23.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (keskustelu)
 24.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (keskustelu)
 25.Viisumitietojärjestelmä ***I (keskustelu)
 26.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (keskustelu)
 27.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (keskustelu)
 28.Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (keskustelu)
 29.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2019-2020.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


3. Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)

Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (istunnon pöytäkirja 11.3.2019, kohta 10):

- Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - kalatalousvaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

- Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä (2019/0010(COD)) - kalatalousvaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

- Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Määräaika tarkistusten jättämiselle täysistuntoa varten on keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 klo 13.00.


4. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti polittisten ryhmien suostumuksella, että torstaiksi suunniteltu äänestys hätätilanteesta Venezuelassa käytävän keskustelun päätteeksi annettavista päätöslauselmaesityksistä siirretään seuraavalle istuntojaksolle (esityslistan kohta 153).

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen, ja esityslistaa muutettiin.


5. Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP))

Keskustelu käytiin 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 27)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019)

—   Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019)

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ja Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019)

—   Dan Nica ja Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019)

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019)

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019)

—   Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 8.22.


6. Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen ja Vilija Blinkevičiūtė.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge ja Anneli Jäätteenmäki.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


7. Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2019/2515(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Slovakian tasavallan pääministeri Peter Pellegrini käytti puheenvuoron.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Peter Pellegrini käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ja Maria Grapini.

Peter Pellegrini käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty ja Tomáš Zdechovský.

Peter Pellegrini käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz ja Branislav Škripek.

Peter Pellegrini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.19 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.30.

Pina Picierno käytti puheenvuoron vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajasta Nasrin Sotoudehista, jolle Iranin oikeuslaitos on äskettäin langettanut ankaran tuomion. Puhuja pyysi, että parlamentti tuomitsee jyrkästi tämän tuomion ja vaatii Nasrin Sotoudehin välitöntä vapauttamista (puhemies vastasi, että hän toimittaa tämän pyynnön parlamentin puhemiehelle).


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


9.1. Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2019/2002(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0135)


9.2. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2247(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0136)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Marie-Christine Arnautu ja Jean-Marie Cavada.


9.3. Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2267(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0137)


9.4. Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun (äänestys)

Puhemiehistön työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä suositus päätökseksi parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan voimassaolon jatkamisesta yhdeksännen vaalikauden loppuun (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0138)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Ruža Tomašić.


9.5. Sähköiset kuljetustiedot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0139)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä David Coburn.


9.6. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0140)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.7. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [2018/0272M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0141)


9.8. Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0070/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0142)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


9.9. Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0143)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


9.10. EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden puolesta [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0144)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.11. EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0145)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.12. EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)

Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta [1998/0031R(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0146)


9.13. Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0147)


9.14. Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0148)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.15. Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Dennis de Jong, joka pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta, ja Daniel Dalton (esittelijä), joka vastusti tätä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (129 puolesta, 514 vastaan, 22 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0149)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0150)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.17. EU:n kyberturvallisuusasetus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0151)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.18. Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS, PARLAMENTIN LAUSUMA ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0152)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Paolo De Castro (esittelijä).


9.19. Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 5. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Barbara Spinelli, joka pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (146 puolesta, 501 vastaan, 17 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0153)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.20. Kulttuuriesineiden tuonti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Keskustelu käytiin 24. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 19). Äänestys toimitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.1).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0154)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.21. Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

Gilles Lebreton käytti puheenvuoron ENF-ryhmän puolesta ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta äänestystä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (65 puolesta, 586 vastaan, 11 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0155)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.22. Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (äänestys)

Keskustelu käytiin 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 27).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0154/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 ja B8-0160/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta

—   Dan Nica S&D-ryhmän puolesta

—   Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0156)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0153/2019, B8-0162/2019 ja B8-0164/2019 raukesivat.)


9.23. EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (äänestys)

Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta [2018/2158(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFET-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0157)

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 38 kohdan jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.


9.24. EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (äänestys)

Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa [2018/2159(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Soraya Post (A8-0075/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0158)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly ja Daniel Hannan

Mietintö Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Mietintö Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Mietintö Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Seán Kelly

Mietintö Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias ja Adam Szejnfeld

Mietintö György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld ja José Inácio Faria

Mietintö Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins ja Momchil Nekov

Mietintö Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.34.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Vastaanotetut asiakirjat

1) Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 8. EKR (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 9. EKR (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 10. EKR (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 11. EKR (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON, EMPL

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2017: Fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Lentoturvallisuus (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017: Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

2) Parlamentin valiokunnilta on vastaanotettu seuraava mietintö:

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alasta ja tehtävistä (2018/2116(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).


15. Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Barbara Lochbihler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina ja Liliana Rodrigues.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Ana Miranda.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.13.


16. Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2150(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Victor Boştinaru, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier ja Kostas Papadakis.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou ja Liliana Rodrigues.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot ja Kati Piri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.12.


17. Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 11.3.2019, kohta 7) ilmoitettiin työjärjestyksen 171 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan tulkinnasta, jonka AFCO-valiokunta oli antanut.

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole esittänyt vastalausetta, työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti tulkinta katsotaan hyväksytyksi.


18. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies muistutti, että eilen maanantaina 11. maaliskuuta 2019 pidetyssä istunnossa ilmoitettiin ECON-valiokunnan suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä (istunnon pöytäkirja 11.3.2019, kohta 9).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Nämä suositukset katsotaan täten hyväksytyiksi, ja ne julkaistaan huomenna keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä.


19. Hätätilanne Venezuelassa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hätätilanne Venezuelassa (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes ja Dita Charanzová.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes ja Bill Etheridge.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


20. EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi [2018/2115(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Neven Mimica (komission jäsen) komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta, Eugen Freund S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Indrek Tarand, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias ja Karol Karski.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Anna Fotyga.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.23.


21. EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** - EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2015/0302M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga esitteli suosituksen ja mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Bernd Lange (INTA -valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ana Gomes ja Neena Gill.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Anna Fotyga.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.5 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.6.


22. Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (keskustelu)

Mietintö suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä [2018/2246(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Santiago Fisas Ayxelà ja Francisco Assis.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias ja José Inácio Faria.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.24.


23. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 13. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 16).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 14. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.9.2017, kohta 8.1).

Morten Løkkegaard esitteli mietinnön.

Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostadinka Kuneva (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti ja Sirpa Pietikäinen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Morten Løkkegaard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.9.


24. Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja José Inácio Faria.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.14.


25. Viisumitietojärjestelmä ***I (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bernd Kölmel (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.10.


26. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniele Viotti (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Kristina Winberg ECR-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Péter Niedermüller.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.11.


27. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eduard Kukan (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.12.


28. Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Monika Hohlmeier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.13.


29. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I 2018 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


30. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 636.011/OJME).


31. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus