Rodyklė 
Protokolas
PDF 320kWORD 91k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Sprendimas taikyti skubos tvarką (DTT 154 straipsnis)
 4.Darbotvarkės pakeitimas
 5.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (diskusijos)
 7.Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą (balsavimas)
  9.2.Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (balsavimas)
  9.3.Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą (balsavimas)
  9.4.Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)
  9.5.Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I (balsavimas)
  9.6.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** (balsavimas)
  9.7.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (balsavimas)
  9.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu *** (balsavimas)
  9.9.Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis *** (balsavimas)
  9.10.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  9.11.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  9.12.ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)
  9.13.Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios * (balsavimas)
  9.14.Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I (balsavimas)
  9.15.Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (balsavimas)
  9.16.Europos solidarumo korpuso programa ***I (balsavimas)
  9.17.ES kibernetinio saugumo aktas ***I (balsavimas)
  9.18.Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)
  9.19.Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)
  9.20.Kultūros vertybių importas ***I (balsavimas)
  9.21.Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus ***I (balsavimas)
  9.22.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (balsavimas)
  9.23.ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (balsavimas)
  9.24.ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Gauti dokumentai
 15.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)
 17.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (veiksmai, kurių buvo imtasi)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (veiksmai, kurių buvo imtasi)
 19.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (diskusijos)
 20.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)
 21.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (diskusijos)
 22.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (diskusijos)
 23.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)
 24.Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (diskusijos)
 25.Vizų informacinė sistema ***I (diskusijos)
 26.Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (diskusijos)
 27.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (diskusijos)
 28.Vidaus saugumo fondas ***I (diskusijos)
 29.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 146 straipsniu 2019-2020 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


3. Sprendimas taikyti skubos tvarką (DTT 154 straipsnis)

Prašymas taikyti skubos tvarką (2019 03 11 protokolo 10 punktas) šiems pranešimams:

- Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Žuvininkystės komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

- Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos (2019/0010(COD)) - Žuvininkystės komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

- Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas

Parlamentas patvirtino prašymą dėl skubos procedūros.

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2019 m. kovo 13 d., trečiadienio, 13.00 valanda.


4. Darbotvarkės pakeitimas

Gavęs frakcijų pritarimą, pirmininkas pasiūlė atidėti kitai sesijai ketvirtadienį numatytą balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų baigiant diskusijas tema „Nepaprastoji padėtis Venesueloje“. (153 darbotvarkės pubktas).

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Darbotvarkė buvo atitinkamai pakeista.


5. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 27 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ir Paul Rübig PPE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica ir Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas sumažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Balsavimas: 2019 03 12 protokolo 8.22 punktas


6. Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.9 punktas

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


7. Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities (2019/2515(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Peter Pellegrini (Slovakijos Respublikos ministras pirmininkas).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Kazimierz Michał Ujazdowski, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Peter Pellegrini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec ir Maria Grapini.

Kalbėjo Peter Pellegrini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty ir Tomáš Zdechovský.

Kalbėjo Peter Pellegrini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz ir Branislav Škripek.

Kalbėjo Peter Pellegrini.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.19 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.30 val.

Kalbėjo Pina Picierno apie 2012 m. Sacharovo premijos laureatės Nasrin Sotoudeh, kuriai Irane buvo paskelbtas griežtas nuosprendis, atvejį. Kalbėtoja pareikalavo, kad Parlamentas griežtai pasmerktų šį nuosprendį ir paragintų nedelsiant paleisti Nasrin Sotoudeh (Pirmininkė atsakė, kad perduos šį prašymą Europos Parlamento pirmininkui).


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą [2019/2002(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0135)


9.2. Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą [2018/2247(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0136)

Kalbėjo:

Marie-Christine Arnautu ir Jean-Marie Cavada iki balsavimo pradžios.


9.3. Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą [2018/2267(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0137)


9.4. Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)

Biuro rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal DTT 159 straipsnio 4 dalį, pratęsti Parlamento darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimą iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0138)

Kalbėjo:

Ruža Tomašić Iki balsavimo pradžios.


9.5. Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0139)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

David Coburn iki balsavimo pradžios.


9.6. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0140)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.7. ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto [2018/0272M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, projekto [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: József Nagy (A8-0070/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0142)

Parlamentas davė savo pritarimą Tarybos sprendimo projektui.


9.9. Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis, projekto [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0143)

Parlamentas davė savo pritarimą Tarybos sprendimo projektui.


9.10. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0144)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.11. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0145)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.12. ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto [1998/0031R(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0146)


9.13. Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0147)


9.14. Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0148)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.15. Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 12.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

Kalbėjo Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, jis paprašė, kad pagal DTT 59 straipsnio 3 dalį pakeitimai būtų pateikti balsavimui iki preliminaraus susitarimo, ir Daniel Dalton (pranešėjas), jis pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (129 už, 514 prieš, 22 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0149)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar iki balsavimo.


9.16. Europos solidarumo korpuso programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos solidarumo korpuso programos, kuriuo panaikinamas [Europos solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0150)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.17. ES kibernetinio saugumo aktas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0151)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.18. Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, PARLAMENTO PAREIŠKIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0152)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Paolo De Castro (pranešėjas) po balsavimo.


9.19. Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. liepos 5 d. (2018 07 05 protokolo 6.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

Kalbėjo Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu iki balsavimo dėl preliminaraus susitarimo, ji paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama iš karto pagal DTT 59 straipsnio 3 dalį.

Po vardinio balsavimo (146 už, 501 prieš, 17 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0153)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.20. Kultūros vertybių importas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 19 punktas). Balsavimas vyko 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0154)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.21. Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

Kalbėjo Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu iki balsavimo dėl preliminaraus susitarimo, jis paprašė, kad dėl pakeitimų būtų balsuojama iš karto, kaip nurodyta DTT 59 straipsnio 3 dalyje.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (65 balsavo už, 586 – prieš, 11 susilaikė) atmetė prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0155)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.22. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 27 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 ir B8-0164/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0154/2019

(keičia B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 ir B8-0160/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu,

—   Dan Nica S&D frakcijos vardu,

—   Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu,

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0156)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0153/2019, B8-0162/2019 ir B8-0164/2019 anuliuoti.)


9.23. ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties [2018/2158(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFET komitetas)

Priimta (P8_TA(2019)0157)

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer pateikė žodinį pakeitimą siekiant įtraukti naują dalį po 38 dalies. Pakeitimui buvo pritarta.


9.24. ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimo [2018/2159(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0158)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly ir Daniel Hannan

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Pranešimas: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria ir Seán Kelly

Pranešimas: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Seán Kelly

Pranešimas: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias ir Adam Szejnfeld

Pranešimas: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld ir José Inácio Faria

Pranešimas: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins ir Momchil Nekov

Pranešimas: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.34 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Gauti dokumentai

1) Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis EPF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis EPF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis EPF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis EPF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Saugi oro navigacija (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos (2 NVI) bendroji įmonė (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (bendroji įmonė ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

2) Gautas šis parlamentinio komiteto pranešimas:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties (2018/2116(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina ir Liliana Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ir Ana Miranda.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.13 punktas


16. 2018 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos [2018/2150(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri pristatė pranešimą.

Kalbėjo Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier ir Kostas Papadakis.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou ir Liliana Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot ir Kati Piri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 19.12 punktas


17. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (veiksmai, kurių buvo imtasi)

Konstitucinių reikalų komiteto pateiktas Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto išaiškinimas buvo paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2019 03 11 protokolo 7 punktas).

Kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškė prieštaravimų, šis išaiškinimas laikomas patvirtintu.


18. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (veiksmai, kurių buvo imtasi)

Pirmininkas priminė, kad ECON komiteto rekomendacijos neprieštarauti deleguotiesiems aktams buvo paskelbtos per vakar, pirmadienį, 2019 m. kovo 11 d. vykusį plenarinį posėdį (2019 03 11 protokolo 9 punktas).

Per 24 valandų terminą, nustatytą DTT 105 straipsnio 6 dalyje, nebuvo pateikta prieštaravimų.

Taigi šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos kaip priimti tekstai per trečiadienio, 2019 m. kovo 13 d. posėdį.


19. Nepaprastoji padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nepaprastoji padėtis Venesueloje (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes ir Dita Charanzová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


20. Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos [2018/2115(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu, Eugen Freund S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias ir Karol Karski.

Kalbėjo Neven Mimica ir Anna Fotyga.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.23 punktas


21. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2015/0302M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Bernd Lange (INTA komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Ana Gomes ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Neven Mimica ir Anna Fotyga.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.5 punktas ir 2019 03 13 protokolo 11.6 punktas


22. ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo [2018/2246(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Željana Zovko PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Santiago Fisas Ayxelà ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Neven Mimica ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.24 punktas


23. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Pirma diskusija įvyko 2017 m. rugsėjo 13 d. (2017 09 13 protokolo 16 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2017 m. rugsėjo 14 d. (2017 09 14 protokolo 8.1 punktas).

Morten Løkkegaard pristatė pranešimą.

Kalbėjo Ádám Kósa (EMPL komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė), Kostadinka Kuneva (PETI komiteto nuomonės referentė), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo Neven Mimica ir Morten Løkkegaard.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.9 punktas


24. Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.14 punktas


25. Vizų informacinė sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Bernd Kölmel (BUDG komiteto nuomonės referentas), Emil Radev PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.10 punktas


26. Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Elly Schlein (DEVE komiteto nuomonės referentė), Daniele Viotti (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Kristina Winberg ECR frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ir Péter Niedermüller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Julie Ward.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Miriam Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.11 punktas


27. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Eduard Kukan (AFET komiteto nuomonės referentas), Monika Hohlmeier (BUDG komiteto nuomonės referentė), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.12 punktas


28. Vidaus saugumo fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu ir Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Monika Hohlmeier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 13 protokolo 11.13 punktas


29. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Komisijo pranešimas apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas, priimtas per 2018 m. spalio mėn. I sesiją, paskelbtas Parlamento interneto svetainėje.


30. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 636.011/OJME).


31. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas