Indekss 
Protokols
PDF 321kWORD 90k
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Lēmums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 154. pants)
 4.Izmaiņas darba kārtībā
 5.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (debates)
 7.Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (balsošana)
  9.2.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (balsošana)
  9.3.Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti (balsošana)
  9.4.Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām (balsošana)
  9.5.Elektroniska kravu pārvadājumu informācija ***I (balsošana)
  9.6.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** (balsošana)
  9.7.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (balsošana)
  9.8.Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi *** (balsošana)
  9.9.Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos *** (balsošana)
  9.10.Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (balsošana)
  9.11.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) *** (balsošana)
  9.12.ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)
  9.13.Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (balsošana)
  9.14.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I (balsošana)
  9.15.Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (balsošana)
  9.16.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (balsošana)
  9.17.ES Kiberdrošības akts ***I (balsošana)
  9.18.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)
  9.19.Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)
  9.20.Kultūras priekšmetu imports ***I (balsošana)
  9.21.Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I (balsošana)
  9.22.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (balsošana)
  9.23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (balsošana)
  9.24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Turciju (debates)
 17.Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)
 19.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (debates)
 20.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)
 21.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** - ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (debates)
 22.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (debates)
 23.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)
 24.Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (debates)
 25.Vīzu informācijas sistēma ***I (debates)
 26.Patvēruma un migrācijas fonds ***I (debates)
 27.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (debates)
 28.Iekšējās drošības fonds ***I (debates)
 29.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 146. pantu tika atklāta Eiropas Parlamenta 2019.–2020. gada sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


3. Lēmums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 154. pants)

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (11.3.2019. protokola 10. punkts) turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Zivsaimniecības komiteja.

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

- Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos (2019/0010(COD)) - Zivsaimniecības komiteja.

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

- Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja.

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Termiņš, kas noteikts grozījumu iesniegšanai plenārsēdē, ir trešdiena, 2019. gada 13. marts, plkst. 13.00.


4. Izmaiņas darba kārtībā

Vienojoties ar politiskajām grupām, sēdes vadītājs ierosināja pārcelt uz nākamo sesiju ceturtdienas darba kārtībā paredzēto balsošanu par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniegti, noslēdzot debates par ārkārtas stāvokli Venecuēlā (DK 153. punkts).

Parlaments piekrita šim ierosinājumam. Tādējādi darba kārtība tika mainīta.


5. Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)).

Debates notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 27. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par apdraudējumu drošībai saistībā ar pieaugošo Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī, lai to samazinātu (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet un Paul Rübig PPE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica un Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējamo rīcību ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā – par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Balsojums: 12.3.2019. protokola 8.22. punkts.


6. Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esther de Lange PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen un Vilija Blinkevičiūtė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge un Anneli Jäätteenmäki.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Gabriela Ciot.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.9. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


7. Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni (2019/2515(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Peter Pellegrini (Slovākijas Republikas premjerministrs).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Peter Pellegrini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec un Maria Grapini.

Uzstājās Peter Pellegrini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty un Tomáš Zdechovský.

Uzstājās Peter Pellegrini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz un Branislav Škripek.

Uzstājās Peter Pellegrini.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.19 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.30.

Uzstājās Pina Picierno, norādot uz Saharova 2012. gada balvas laureātes Nasrin Sotoudeh lietu, proti, to, ka Irānas tiesa viņai ir piespriedusi smagu sodu. Deputāte prasīja, lai Parlaments paustu stingru nosodījumu par šo spriedumu un pieprasītu Nasrin Sotoudeh tūlītēju atbrīvošanu. (Sēdes vadītāja atbildēja, ka viņa nodos šo pieprasījumu Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam).


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


9.1. Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti [2019/2002(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0135).


9.2. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2018/2247(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0136).

Uzstāšanās

Avant le vote, Marie-Christine Arnautu un Jean-Marie Cavada.


9.3. Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti [2018/2267(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0137).


9.4. Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām (balsošana)

Ieteikums lēmumam, ko Prezidijs iesniedzis saskaņā ar Reglamenta 159. panta 4. punktu, par Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšanu līdz Parlamenta devītā sasaukuma perioda beigām (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

IETEIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts (P8_TA(2019)0138).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Ruža Tomašić.


9.5. Elektroniska kravu pārvadājumu informācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Claudia Schmidt (A8-0060/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0139).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās David Coburn.


9.6. Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0083/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0140).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.7. Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību [2018/0272M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0093/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0141).


9.8. Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0070/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0142).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.9. Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0143).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


9.10. Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0168/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0144).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.11. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0145).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.12. ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses [1998/0031R(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0146).


9.13. Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0092/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0147).


9.14. Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0219/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0148).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.15. Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 12.6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

Uzstājās Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, un Daniel Dalton (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (129 par, 514 pret, 22 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0149).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0150).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.17. ES Kiberdrošības akts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0264/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0151).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.18. Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, PARLAMENTA PAZIŅOJUMS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0152).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Paolo De Castro (referents).


9.19. Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 5. jūlijā (5.7.2018. protokola 6.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (146 par, 501 pret, 17 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0153).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.20. Kultūras priekšmetu imports ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton (A8-0308/2018).

Debates notika 2018. gada 24. oktobrī (24.10.2018. protokola 19. punkts). Balsošana notika 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 13.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0154).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.21. Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Rainer Wieland (A8-0435/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, prasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu par grozījumiem tiktu balsots pirms balsošanas par provizorisko vienošanos.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (65 par, 586 pret, 11 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0155).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.22. Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (balsošana)

Debates notika 2019. gada 13. februārī (13.2.2019. protokola 27. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 un B8-0164/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0154/2019

(aizstāj B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 un B8-0160/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā,

—   Dan Nica S&D grupas vārdā,

—   Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā,

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0156).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0153/2019, B8-0162/2019 un B8-0164/2019 vairs nav spēkā.)


9.23. Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (balsošana)

Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās [2018/2158(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0073/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFET komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2019)0157).

Uzstāšanās

Reinhard Bütikofer nāca klajā ar mutisku grozījumu, ierosinot tekstā aiz 38. punkta iekļaut jaunu punktu. Ierosinātais mutiskais grozījums tika ņemts vērā.


9.24. ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (balsošana)

Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu [2018/2159(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Soraya Post (A8-0075/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0158).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly un Daniel Hannan

Heidi Hautala ziņojums - A8-0093/2019
Alex Mayer

Daniel Dalton ziņojums - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Michaela Šojdrová ziņojums - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria un Seán Kelly

Angelika Niebler ziņojums - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Seán Kelly

Paolo De Castro ziņojums - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias un Adam Szejnfeld

György Schöpflin ziņojums - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld un José Inácio Faria

Sandra Kalniete ziņojums - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins un Momchil Nekov

Soraya Post ziņojums - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.34.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Dokumentu iesniegšana

1. Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: astotais EAF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: devītais EAF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: desmitais EAF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: vienpadsmitais EAF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON, EMPL

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: aeronautika un vide (kopuzņēmums “Clean Sky”) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Shift2Rail” (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

2. Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minēto ziņojumu.

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām (2018/2116(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hilde Vautmans (A8-0171/2019).


15. Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (2019/2580(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward un Ana Miranda.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.13. punkts.


16. 2018. gada ziņojums par Turciju (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju [2018/2150(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Kati Piri (A8-0091/2019).

Kati Piri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Bas Belder ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier un Kostas Papadakis.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot un Kati Piri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 19.12. punkts.


17. Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)

Par Reglamenta 171. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (11.3.2019. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu nav izteikuši iebildumus pret šo komentāru, to uzskata par pieņemtu.


18. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka pirmdienas, 2019. gada 11. marta, plenārsēdē tika paziņots par ECON komitejas ieteikumiem neiebilst pret deleģētajiem aktiem (11.3.2019. protokola 9. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs trešdienas, 2019. gada 13. marta, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


19. Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (2018/2628(RSP)).

Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes un Dita Charanzová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes un Bill Etheridge.

Uzstājās Neven Mimica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


20. EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai [2018/2115(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0031/2019).

Anna Fotyga iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā, Eugen Freund S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias un Karol Karski.

Uzstājās Neven Mimica un Anna Fotyga.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.23. punkts.


21. ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** - ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0026/2019).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses [2015/0302M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A8-0058/2019).

Anna Fotyga iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis), Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Bernd Lange (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Ana Gomes un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Neven Mimica un Anna Fotyga.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.5. punkts un 13.3.2019. protokola 11.6. punkts.


22. Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses [2018/2246(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019).

Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Santiago Fisas Ayxelà un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias un José Inácio Faria.

Uzstājās Neven Mimica un Juan Fernando López Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.24. punkts.


23. Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017).

Pirmās debates notika 2017. gada 13. septembrī (13.9.2017. protokola 16. punkts).
2017. gada 14. septembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā (14.9.2017. protokola 8.1. punkts).

Morten Løkkegaard iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Julie Ward (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Kostadinka Kuneva (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Neven Mimica un Morten Løkkegaard.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.9. punkts.


24. Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (2019/2612(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un Bill Etheridge.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Gabriela Ciot.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.14. punkts.


25. Vīzu informācijas sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0078/2019).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bernd Kölmel (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Emil Radev PPE grupas vārdā, Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Bill Etheridge.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.10. punkts.


26. Patvēruma un migrācijas fonds ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0106/2019).

Miriam Dalli iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Elly Schlein (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniele Viotti (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Kristina Winberg ECR grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev un Péter Niedermüller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Julie Ward.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.11. punkts.


27. Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A8-0089/2019).

Tanja Fajon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eduard Kukan (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Monika Hohlmeier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.12. punkts.


28. Iekšējās drošības fonds ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019).

Monika Hohlmeier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Romeo Franz Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā un Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Monika Hohlmeier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.3.2019. protokola 11.13. punkts.


29. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada oktobra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


30. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 636.011/OJME).


31. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums