Index 
Notulen
PDF 325kWORD 90k
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Besluit over de toepassing van de urgentieprocedure (artikel 154 van het Reglement)
 4.Wijziging van de agenda
 5.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (debat)
 7.Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (stemming)
  9.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (stemming)
  9.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (stemming)
  9.4.Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (stemming)
  9.5.Elektronische informatie over goederenvervoer ***I (stemming)
  9.6.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** (stemming)
  9.7.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (stemming)
  9.8.Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens *** (stemming)
  9.9.Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen *** (stemming)
  9.10.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  9.11.Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  9.12.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan (stemming)
  9.13.Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk * (stemming)
  9.14.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I (stemming)
  9.15.Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (stemming)
  9.16.Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (stemming)
  9.17.De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I (stemming)
  9.18.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)
  9.19.Europees burgerinitiatief ***I (stemming)
  9.20.Invoer van cultuurgoederen ***I (stemming)
  9.21.Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement ***I (stemming)
  9.22.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (stemming)
  9.23.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)
  9.24.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ingekomen stukken
 15.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (debat)
 16.Verslag 2018 over Turkije (debat)
 17.Interpretatie van het Reglement (gegeven uitvoering)
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (gegeven uitvoering)
 19.Noodsituatie in Venezuela (debat)
 20.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 21.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** - Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (debat)
 22.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (debat)
 23.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
 24.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (debat)
 25.Visuminformatiesysteem ***I (debat)
 26.Fonds voor asiel en migratie ***I (debat)
 27.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (debat)
 28.Fonds voor interne veiligheid ***I (debat)
 29.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 146 van het Reglement is de zitting 2019-2020 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


3. Besluit over de toepassing van de urgentieprocedure (artikel 154 van het Reglement)

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (punt 10 van de notulen van 11.3.2019) met betrekking tot:

- Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Commissie visserij

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

- Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (2019/0010(COD)) - Commissie visserij

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

- Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Commissie vervoer en toerisme

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 13 maart 2019, 13.00 uur.


4. Wijziging van de agenda

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de op donderdag geplande stemming over de ontwerpresoluties die zijn ingediend ter afsluiting van het debat over de "Noodsituatie in Venezuela" (punt 153 OJ) uit te stellen tot een volgende zittingsperiode.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd.


5. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (2019/2575(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019 (punt 27 van de notulen van 13.2.2019)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet en Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica en Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 12.3.2019.


6. Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen en Vilija Blinkevičiūtė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge en Anneli Jäätteenmäki.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Gabriela Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 14.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


7. Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (2019/2515(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini (premier van de Slowaakse Republiek).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pellegrini.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.19 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.30 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Pina Picierno, over de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012, die zopas zwaar werd veroordeeld door het Iraanse gerecht. De spreekster verzoekt het Parlement dit vonnis zonder voorbehoud te veroordelen en dringend te verzoeken om de onmiddellijke vrijlating van Nasrin Sotoudeh (de Voorzitter antwoordt dat zij dit verzoek zal doorgeven aan de Voorzitter van het Europees Parlement).


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


9.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0135)


9.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0136)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Marie-Christine Arnautu en Jean-Marie Cavada.


9.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0137)


9.4. Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (stemming)

Aanbeveling voor een besluit van het Bureau, ingediend overenkomstig artikel 159, lid 4, van het Reglement, tot verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0138)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Ruža Tomašić.


9.5. Elektronische informatie over goederenvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0139)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, David Coburn.


9.6. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0140)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.7. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw [2018/0272M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0070/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0142)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


9.9. Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0143)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


9.10. Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0144)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.11. Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0145)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.12. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan (stemming)

Tussentijds verslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds [1998/0031R(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0146)


9.13. Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0147)


9.14. Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0148)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.15. Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 8 februari 2018 (punt 12.6 van de notulen van 8.2.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

Het woordt wordt gevoerd door Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Daniel Dalton (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij HS (129 voor, 514 tegen, 22 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0149)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0150)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.17. De cyberbeveiligingsverordening van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0151)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.18. Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.3 van de notulen van 25.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN HET PARLEMENT en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0152)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Paolo De Castro (rapporteur), na de stemming.


9.19. Europees burgerinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 (punt 6.5 van de notulen van 5.7.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

Het woordt wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij HS (146 voor, 501 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0153)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.20. Invoer van cultuurgoederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 (punt 19 van de notulen van 24.10.2018). De stemming heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2018 (punt 13.1 van de notulen van 25.10.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0154)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.21. Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, met het verzoek de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord ter stemming te brengen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij ES (65 voor, 586 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0155)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.22. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019 (punt 27 van de notulen van 13.2.2019).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 12 maart 2019 (punt 5 van de notulen van 12.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 en B8-0164/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0154/2019

(ter vervanging van B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 en B8-0160/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie,

—   Dan Nica, namens de S&D-Fractie,

—   Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie,

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0156)

(Ontwerpresoluties B8-0153/2019, B8-0162/2019 en B8-0164/2019 komen te vervallen.)


9.23. Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)

Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2018/2158(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de commissie AFET)

Aangenomen (P8_TA(2019)0157)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer, die een mondeling amendement tot toevoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 38 indient. Het amendement wordt in aanmerking genomen.


9.24. Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (stemming)

Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling [2018/2159(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0158)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly en Daniel Hannan

Verslag Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Verslag Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria en Seán Kelly

Verslag Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Seán Kelly

Verslag Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias en Adam Szejnfeld

Verslag György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld en José Inácio Faria

Verslag Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins en Momchil Nekov

Verslag Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.34 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Ingekomen stukken

1) De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Commissie (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017 : Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Parlement (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - het achtste EOF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - negende EOF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - tiende EOF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - elfde EOF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EMA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (ABE) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON, EMPL

- Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2017: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming - luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming - biogebaseerde industrieën (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming - Brandstofcellen en waterstof (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2017: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

2) Het volgende verslag is ontvangen van de parlementaire commissies:

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU (2018/2116(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina en Liliana Rodrigues.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 14.3.2019.


16. Verslag 2018 over Turkije (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije [2018/2150(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier en Kostas Papadakis.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou en Liliana Rodrigues.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot en Kati Piri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.12 van de notulen van 13.3.2019.


17. Interpretatie van het Reglement (gegeven uitvoering)

De door de Commissie AFCO gegeven interpretatie van artikel 171, lid 1, eerste alinea, onder b), van het Reglement is gisteren ter plenaire vergadering meegedeeld (punt 7 van de notulen van 11.3.2019).

Aangezien er geen bezwaar is gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd.


18. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (gegeven uitvoering)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbevelingen van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen gisteren, maandag 11 maart 2019, ter plenaire vergadering zijn meegedeeld (punt 9 van de notulen van 11.3.2019).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden daarom geacht te zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, woensdag 13 maart 2019.


19. Noodsituatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Noodsituatie in Venezuela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes en Dita Charanzová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


20. Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden [2018/2115(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga leidt het verslag in.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, Eugen Freund, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias en Karol Karski.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Anna Fotyga.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.23 van de notulen van 13.3.2019.


21. Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan *** - Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds [2015/0302M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga leidt de aanbeveling en het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Ana Gomes en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Anna Fotyga.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 13.3.2019 en punt 11.6 van de notulen van 13.3.2019.


22. Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino [2018/2246(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Santiago Fisas Ayxelà en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Juan Fernando López Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.24 van de notulen van 13.3.2019.


23. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 13 september 2017 (punt 16 van de notulen van 13.9.2017).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 14 september 2017 (punt 8.1 van de notulen van 14.9.2017).

Morten Løkkegaard leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Kostadinka Kuneva (rapporteur voor advies van de commissie PETI), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Morten Løkkegaard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.3.2019.


24. Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Gabriela Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 14.3.2019.


25. Visuminformatiesysteem ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Fernando López Aguilar en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Carlos Coelho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 13.3.2019.


26. Fonds voor asiel en migratie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli leidt het verslag in.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Daniele Viotti (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Kristina Winberg, namens de ECR-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev en Péter Niedermüller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 13.3.2019.


27. Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Fernando López Aguilar en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 13.3.2019.


28. Fonds voor interne veiligheid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Monika Hohlmeier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 13.3.2019.


29. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de uitvoering die is gegeven aan de resoluties die het Parlement tijdens de vergaderperiode van oktober I 2018 heeft aangenomen, is beschikbaar op de website van het Parlement.


30. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 636.011/OJME).


31. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt gesloten om 23.34 uur.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling