Indeks 
Protokół
PDF 330kWORD 91k
Wtorek, 12 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Decyzja o zastosowaniu trybu pilnego (art. 154 Regulaminu)
 4.Zmiana porządku obrad
 5.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (złożone projekty rezolucji)
 6.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (debata)
 7.Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (głosowanie)
  9.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (głosowanie)
  9.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (głosowanie)
  9.4.Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (głosowanie)
  9.5.Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***I (głosowanie)
  9.6.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  9.7.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  9.8.Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych *** (głosowanie)
  9.9.Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych *** (głosowanie)
  9.10.Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  9.11.Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  9.12.Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem (głosowanie)
  9.13.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (głosowanie)
  9.14.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I (głosowanie)
  9.15.Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)
  9.16.Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (głosowanie)
  9.17.Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I (głosowanie)
  9.18.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)
  9.19.Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  9.20.Przywóz dóbr kultury ***I (głosowanie)
  9.21.Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I (głosowanie)
  9.22.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (głosowanie)
  9.23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (głosowanie)
  9.24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Składanie dokumentów
 15.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (debata)
 17.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 19.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (debata)
 20.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 21.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** - Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (debata)
 22.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (debata)
 23.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)
 24.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 25.Wizowy system informacyjny ***I (debata)
 26.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (debata)
 27.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (debata)
 28.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (debata)
 29.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2019-2020 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


3. Decyzja o zastosowaniu trybu pilnego (art. 154 Regulaminu)

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (pkt 10 protokołu z dnia 11.3.2019) w sprawie:

- przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Komisja Rybołówstwa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

- upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (2019/0010(COD)) - Komisja Rybołówstwa

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

- niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki

Podjęto decyzję o trybie pilnym.

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 13 marca 2019 r., o godz. 13.00.


4. Zmiana porządku obrad

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował przeniesienie na następną sesję miesięczną przewidzianego na czwartek głosowania na projektami rezolucji zamykającymi debatę w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (pkt 153 OJ).

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Porządek obrad został odpowiednio zmieniony.


5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP))

Debata odbyła się dnia 13 lutego 2019 (pkt 27 protokołu z dnia 13.2.2019)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet i Paul Rübig, w imieniu grupy PPE, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica i Peter Kouroumbashev, w imieniu grupy S&D, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Głosowanie: pkt 8.22 protokołu z dnia 12.3.2019.


6. Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


7. Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (2019/2515(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Peter Pellegrini (premier Republiki Słowackiej).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Maria Grapini.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz i Branislav Škripek.

Głos zabrał Peter Pellegrini.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.19 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30.

Głos zabrała Pina Picierno, aby poruszyć przypadek laureatki Nagrody Sacharowa z 2012 r. Nasrin Sotude, która została właśnie surowo ukarana przez wymiar sprawiedliwości w Iranie. Posłanka zaapelowała o to, aby Parlament jednoznacznie potępił ten wyrok i wezwał do natychmiastowego uwolnienia Nasrin Sotude (Przewodnicząca odpowiedziała, że przekaże ten wniosek przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego).


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0135)


9.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2018/2247(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0136)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Marie-Christine Arnautu i Jean-Marie Cavada.


9.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0137)


9.4. Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (głosowanie)

Zalecenie w sprawie decyzji złożone przez Prezydium zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu o przedłużeniu stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

ZALECENIE W SPRAWIE DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0138)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Ruža Tomašić.


9.5. Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0139)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem: David Coburn.


9.6. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0140)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.7. Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [2018/0272M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0070/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0142)

Parlament wyraził zgodę w odniesieniu do projektu decyzji Rady.


9.9. Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0143)

Parlament wyraził zgodę w odniesieniu do projektu decyzji Rady.


9.10. Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0144)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.11. Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0145)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.12. Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony [1998/0031R(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0146)


9.13. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0147)


9.14. Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0148)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.15. Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 12.6 protokołu z dnia 8.2.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

Głos zabrali Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu oraz Daniel Dalton (sprawozdawca), aby wyrazić sprzeciw wobec tego wniosku.

W GI (przy 129 głosach za, 514 głosach przeciw, 22 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0149)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem - Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0150)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.17. Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0151)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.18. Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 25 października 2018 r. (pkt 13.3 protokołu z dnia 25.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0152)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Paolo De Castro (sprawozdawca), po głosowaniu.


9.19. Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 5 lipca 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 5.7.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

Głos zabrała Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu..

W GI (przy 146 głosach za, 501 głosach przeciw, 17 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0153)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.20. Przywóz dóbr kultury ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Debata odbyła się dnia 24 października 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 24.10.2018). Głosowanie odbyło się dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.1 protokołu z dnia 25.10.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0154)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.21. Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Mercedes Bresso i Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

Głos zabrał Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GE (przy __[A32466]__ głosach za, __[A32467]__ głosach przeciw i __[A32468]__ wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0155)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.22. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 27 protokołu z dnia 13.2.2019).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 12 marca 2019 r. (pkt 5 protokołu z dnia 12.3.2019).

Projekty rezolucji B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0154/2019

(zastępujący B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 i B8-0160/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Luděk Niedermayer, w imieniu grupy PPE,

—   Dan Nica, w imieniu grupy S&D,

—   Caroline Nagtegaal, w imieniu grupy ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0156)

(Projekty rezolucji B8-0153/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


9.23. Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją [2018/2158(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFET)

Przyjęto (P8_TA(2019)0157)

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 38. Poprawka ustna została przyjęta.


9.24. Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji [2018/2159(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0158)


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly i Daniel Hannan

Sprawozdanie Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria i Seán Kelly

Sprawozdanie Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Seán Kelly

Sprawozdanie Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld i José Inácio Faria

Sprawozdanie Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins i Momchil Nekov

Sprawozdanie Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.34.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Składanie dokumentów

1. Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – agencje wykonawcze (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – ósmy EFR (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – dziewiąty EFR (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – dziesiąty EFR (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – jedenasty EFR (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie – Lotnictwo i środowisko (Czyste niebo) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

2) Następujące sprawozdanie zostało złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE (2018/2116(INI)) – komisja AFET – Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina i Liliana Rodrigues.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward i Ana Miranda.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 14.3.2019.


16. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji [2018/2150(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier i Kostas Papadakis.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou i Liliana Rodrigues.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot i Kati Piri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.12 protokołu z dnia 13.3.2019.


17. Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)

Wykładnia art. 171 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) Regulaminu podana przez komisję AFCO została ogłoszona na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 7 protokołu z dnia 11.3.2019).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrazili sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, wykładnia ta została uznana za przyjętą.


18. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenia komisji ECON dotyczące niewyrażania sprzeciwu wobec aktów delegowanych zostały ogłoszone wczoraj w poniedziałek 11 marca 2019 r. na posiedzeniu plenarnym (pkt 9 protokołu z dnia 11.3.2019).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia uznano za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu następnym 13 marca 2019 r.


19. Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes i Dita Charanzová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes i Bill Etheridge.

Głos zabrał Neven Mimica.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


20. Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zawierającego podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich [2018/2115(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE, Eugen Freund w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Indreka Taranda, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias i Karol Karski.

Głos zabrali Neven Mimica i Anna Fotyga.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.23 protokołu z dnia 13.3.2019.


21. Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** - Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony [2015/0302M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Ana Gomes i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali Neven Mimica i Anna Fotyga.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 13.3.2019 i pkt 11.6 protokołu z dnia 13.3.2019.


22. Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino [2018/2246(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias i José Inácio Faria.

Głos zabrali Neven Mimica i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.24 protokołu z dnia 13.3.2019.


23. Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Pierwsza debata odbyła się 13 września 2017 r. (pkt 16 protokołu z dnia 13.9.2017).
Pytanie zostało skierowane do komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 14 września 2017 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 14.9.2017).

Morten Løkkegaard przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Kostadinka Kuneva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali Neven Mimica i Morten Løkkegaard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 13.3.2019.


24. Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Bill Etheridge.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 14.3.2019.


25. Wizowy system informacyjny ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Bernd Kölmel (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Emil Radev w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Bill Etheridge.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 13.3.2019.


26. Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Daniele Viotti (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Kristina Winberg w imieniu grupy ECR, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Péter Niedermüller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Julie Ward.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Miriam Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 13.3.2019.


27. Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Eduard Kukan (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 13.3.2019.


28. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 13.3.2019.


29. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji w październiku 2018 r. jest dostępny na stronie Parlamentu.


30. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 636.011/OJME).


31. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna