Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2019 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-01/T/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020, τμήμα III – Επιτροπή (2019/2001(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου