Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложениеIII (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 – 2030 година (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата на финансиране, което не е свързано с разходите за съответните операции (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI, EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/196 относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Фонда за иновации (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията относно инструмента, който дава възможност на заявителите да дават или да оттеглят съгласието си за съхраняването на досието на тяхното заявление за допълнителен срок съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегирано решение на Комисията относно инструмента, даващ възможност на заявителите да следят напредъка на своите заявления и да проверяват срока на валидност и статуса на своите разрешения за пътуване, съгласно член 31 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложенияVIII и IX към Директива 2012/27/ЕС относно съдържанието на всеобхватните оценки на потенциала за ефективно отопление и охлаждане (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива № 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I и за изменение на приложения II и VII към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO, PETI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за определяне на изискванията за услугата за защитен акаунт в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета, даваща възможност на заявителите да предоставят изискваната допълнителна информация или документация (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на правила относно специфичните изисквания за обучение на персонала за извършване на определени физически проверки на граничните контролни пунктове (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 с цел да се уточни изискването цените да отразяват преобладаващите пазарни условия, както и да се актуализират и поправят някои разпоредби (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 12 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 1 месец по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), REGI (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 31 януари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017г. по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която се предоставя на компетентния орган в заявлението за оправомощаване на трета страна, оценяваща съответствието с изискванията за ОПС (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 февруари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 февруари 2019 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация