Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 rahastamisvahendeid, lihtsustatud kuluvõimalusi, kontrolljälge, tegevusauditite ulatust ja sisu ning tegevuste valimise metoodikat käsitlevate sätete ja III lisa osas (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ seoses selliste sektorite ja allsektorite kindlaksmääramisega ajavahemikuks 2021–2030, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest ohustatuks (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 asjaomaste tegevuste kuludega mitteseotud rahastamisvormi osas (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL)2018/196 teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohaldatavate täiendavate tollimaksude kohta (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ innovatsioonifondi toimimise osas (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 54 lõikega 2 taotlejatel taotlustoimiku säilitamise tähtaja pikendamise nõusoleku andmist või tagasivõtmist võimaldava vahendi kohta (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE

- Komisjoni delegeeritud otsus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 31 kohast kontrollivahendit, mis võimaldab taotlejal kontrollida oma taotluse menetlemise seisu ning reisiloa kehtivuse kestust ja olekut (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL VIII lisa ja IX lisa seoses tõhusa kütte ja jahutuse potentsiaali põhjaliku hindamise sisuga (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ meetmete osas, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on võtnud seoses lennunduse heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamisega üleilmse turupõhise meetme rakendamise eesmärgil (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) I lisa ning muudetakse selle II ja VII lisa (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO, PETI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)2018/1240 artikli6 lõike4 alusel sellise turvalise konto teenuse nõuete kindlaksmääramise kohta, mille kaudu saavad taotlejad esitada nõutud täiendavat teavet või täiendavaid dokumente (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. veebruarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite seirega (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 540/2014 mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataseme kohta (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad piiripunktides teatavaid füüsilisi kontrolle tegevatele töötajatele esitatavaid konkreetseid koolitusnõudeid (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/587, et täpsustada nõuet, mille kohaselt hinnad peavad kajastama turul valitsevaid tingimusi, ning ajakohastada ja parandada teatavaid sätteid (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 12. detsembrist 2018

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Vastuväite esitamise tähtaja täiendav pikendamine: Euroopa Parlamendi taotluse alusel 1 kuu lisaks.

- Komisjoni delegeeritud määrus raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. detsembrist 2018

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54), REGI (kodukorra artikkel 54), AGRI (kodukorra artikkel 54)

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: nõukogu taotluse alusel 2 kuud lisaks.

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul tähtaega muudeti pädeva komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. jaanuarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mida peab sisaldama taotlus, mille kolmas isik esitab pädevale asutusele standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamiseks loa saamiseks (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. veebruarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruarist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave