Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta rahoitusvälineitä, yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, jäljitysketjua, toimien tarkastusten laajuutta ja sisältöä sekä toimien otoksen valinnassa käytettäviä menetelmiä koskevien säännösten ja liitteen III osalta (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä niiden toimialojen ja toimialojen osien määrittämisen osalta, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuodon riskille vuosina 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sellaisen rahoitusmuodon osalta, joka ei perustu asianomaisten toimien kustannuksiin (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun asetuksen (EU) 2018/196 muuttamisesta (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä innovaatiorahaston toiminnan osalta (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös välineestä, jonka avulla hakijat voivat antaa tai peruuttaa hakemustiedoston säilyttämisajan jatkamista koskevan suostumuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 54 artiklan 2 kohdan nojalla (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu päätös välineestä, jonka avulla hakijat voivat tarkistaa hakemustensa tilan sekä matkustuslupiensa voimassaolon keston ja tilan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 31 artiklan nojalla (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus direktiivin 2012/27/EU lämmityksen ja jäähdytyksen tehostamismahdollisuuksien kattavien arviointien sisältöä koskevien liitteiden VIII ja IX muuttamisesta (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteen I korvaamisesta sekä liitteiden II ja VII muuttamisesta (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO, PETI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös vaatimusten määrittämisestä sellaista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua suojattua tiliä varten, jonka avulla hakijat voivat toimittaa vaadittuja lisätietoja ja -asiakirjoja (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteiden I ja II muuttamisesta monivaiheisesti tyyppihyväksyttävien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttamisesta (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) muuttamisesta (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttamisesta ja oikaisemisesta vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavia hintoja koskevan vaatimuksen täsmentämiseksi sekä tiettyjen säännösten päivittämiseksi ja oikaisemiseksi (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 12. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), TRAN (työjärjestyksen 54 artikla), REGI (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella neuvoston pyynnöstä.

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisten sääntelystandardien osalta sellaisten tietojen vahvistamiseksi, jotka kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille hakiessaan toimilupaa arvopaperistamisen YLS-vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. helmikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus