Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos ir ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 ir jo III priedo nuostatos dėl finansinių priemonių, supaprastinto išlaidų apmokėjimo, audito sekos, veiksmų audito apimties ir turinio ir veiksmų imties atrankos metodikos (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB papildoma nustatytu 2021–2030m. sektorių ir pasektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašu (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl finansavimo, nesiejamo su atitinkamų veiksmų išlaidomis, rūšies (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/196, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl priemonės, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti ir atšaukti sutikimą dėl papildomo jų prašymo bylos saugojimo laikotarpio, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 54 straipsnio 2 dalį (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl prašytojams skirtos priemonės prašymo statusui ir kelionės leidimo galiojimo trukmei ir statusui tikrinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1240 31 straipsnį (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl išsamių šildymo ir vėsinimo efektyvumo potencialo vertinimų turinio iš dalies keičiami Direktyvos 2012/27/ES VIII ir IX priedai (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl aviacijos išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos Ipriedas ir iš dalies keičiami II ir VII priedai (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFCO, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 4 dalyje nurodytos saugios paskyros paslaugos, kuria prašytojams sudaroma galimybė pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, reikalavimų apibrėžties (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I ir II priedų nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos darbuotojų, vykdančių tam tikrus fizinius patikrinimus pasienio kontrolės postuose, konkrečių mokymo reikalavimų taisyklės (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. kovo 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, siekiant patikslinti reikalavimą, kad kainos atitiktų vyraujančias rinkos sąlygas, taip pat atnaujinti ir ištaisyti tam tikras nuostatas, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Papildomas terminas prieštaravimams pareikšti: dar 1 mėn., paprašius Europos Parlamentui.

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje du Parlement européen et du Conseil (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėn., paprašius Tarybai.

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių atsakingo komiteto prašymu prieštaravimų pateikimo terminas pratęstas nuo 1 iki 3 mėnesių:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir papildomos priemonės, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 31 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama informacija, kurią būtina pateikti kompetentingai institucijai paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai, vertinančiai atitiktį PSS kriterijams, suteikimo (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 5 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 13 d., paprašius atsakingam komitetui.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas