Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 groza un labo attiecībā uz noteikumiem par finanšu instrumentiem, vienkāršotām izmaksu iespējām, revīzijas liecībām, darbību revīziju tvērumu un saturu un darbību izlases veidošanas metodoloģiju un groza III pielikumu (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 12. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 14. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, 2021.–2030. gada periodam nosakot sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 papildina attiecībā uz finansējumu, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Regulu (ES) 2018/196 par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 27. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums par rīku, ar kura palīdzību pieteikuma iesniedzēji var sniegt vai atsaukt piekrišanu viņu pieteikuma datnes saglabāšanai papildu periodā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 54. panta 2. punktu (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 22. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētais lēmums par rīku, ar kura palīdzību pieteikuma iesniedzēji var pārbaudīt sava pieteikuma statusu un savas ceļošanas atļaujas derīguma termiņu un statusu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 31. pantu (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 22. februāris

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz efektīvas siltumapgādes un dzesēšanas potenciāla visaptverošo izvērtējumu saturu groza Direktīvas 2012/27/ES VIII un IX pielikumu (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 6. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu un groza II un VII pielikumu (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AFCO, PETI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētais lēmums par prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 4. punktu attiecībā uz droša konta pakalpojumu, kas pieteikuma iesniedzējiem dod iespēju sniegt jebkādu pieprasīto papildu informāciju vai dokumentāciju (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido noteikumus par konkrētām apmācības prasībām personālam attiecībā uz noteiktu fizisko kontrolpārbaužu veikšanu robežkontroles punktos (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 1 mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. decembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants)

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem minimuma darbībām un papildu pasākumu veidiem, kuri kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai konkrētās trešās valstīs (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 31. janvāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 5. februāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 13. februāri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. jūnijsJuridisks paziņojums