Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących instrumentów finansowych, uproszczonych form kosztów, ścieżki audytu, zakresu i treści audytów operacji oraz metodyki doboru próby operacji oraz załącznika III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do formy finansowania niepowiązanego z kosztami danych operacji (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom udzielenie lub wycofanie zgody na dodatkowy okres zatrzymania pliku ich wniosku, na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie narzędzia umożliwiającego wnioskodawcom sprawdzanie statusu wniosków oraz sprawdzanie okresu ważności i statusu zezwoleń na podróż, na podstawie art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki VIII i IX do dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I oraz zmieniające załączniki II i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011w sprawie inicjatywy obywatelskiej (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO, PETI (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie określenia wymogów dotyczących funkcji zabezpieczonego konta, zgodnie zart.6 ust.4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240, umożliwiającej wnioskodawcom dostarczanie wszelkich wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników przeprowadzających niektóre kontrole bezpośrednie w punktach kontroli granicznej (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 w celu określenia wymogu, zgodnie z którym ceny mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, oraz w celu zaktualizowania i skorygowania niektórych przepisów (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego.

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT, EMPL (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu), REGI (art. 54 Regulaminu), AGRI (art. 54 Regulaminu)

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Rady.

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których na wniosek właściwej komisji przedłużono termin z 1 miesiąca do 3 miesięcy:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 stycznia 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lutego 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lutego 2019 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019Informacja prawna