Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg

6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014, pokiaľ ide o ustanovenia o finančných nástrojoch, zjednodušených možnostiach vykazovania nákladov, audítorskom zázname, rozsahu a obsahu auditov operácií a metodike výberu vzorky operácií a prílohu III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. februára 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. februára 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o určenie zoznamu odvetví a pododvetví, ktoré sa v období rokov 2021 až 2030 považujú za odvetvia a pododvetvia s rizikom úniku uhlíka (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o formu financovania, ktorá nesúvisí s nákladmi na príslušné operácie (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/196, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. februára 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie o nástroji, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia vyjadriť alebo odvolať súhlas s dodatočným obdobím uchovávania svojho súboru žiadosti podľa článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované rozhodnutie Komisie o nástroji pre žiadateľov na overenie stavu ich žiadostí a na skontrolovanie doby platnosti a stavu ich cestovných povolení podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy VIII a IX k smernici 2012/27/EÚ o obsahu komplexných posúdení potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I a menia prílohy II a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AFCO, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie o vymedzení požiadaviek týkajúcich sa služby zabezpečeného používateľského konta podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, prostredníctvom ktorej môžu žiadatelia poskytnúť akékoľvek požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel, typovo schválených v rámci viacstupňového procesu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ceny zohľadňovali prevládajúce trhové podmienky, a aktualizovať a opraviť určité ustanovenia (C(2018)08390 – 2018/2983(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 12. decembra 2018

Predložené gestorskému výboru: ECON

Ďalšie predĺženie lehoty na vzniesenie námietky: ďalší 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 – 2018/2997(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2018

Predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Rady.

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (C(2019)00646 – 2019/2554(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. januára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa určujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu v žiadosti o udelenie povolenia tretej strane posudzujúcej plnenie požiadaviek STS (C(2019)00740 – 2019/2558(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. februára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie