Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) nr 480/2014 vad gäller bestämmelserna om finansieringsinstrument, förenklade kostnadsalternativ, verifikationskedjan, omfattningen av och innehållet i revisioner av insatser samt metoden för urval av insatser och bilaga III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller fastställandet av sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2021–2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller den finansieringsform som inte är kopplad till kostnaderna för de relevanta insatserna (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) 2018/196 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om det verktyg som ger sökande möjlighet att ge eller återkalla sitt samtycke till ytterligare lagring av deras ansökningsakt, i enlighet med artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade beslut om det verktyg som ger sökanden möjlighet att kontrollera status för sin ansökan och kontrollera giltighetstid och status för sitt resetillstånd, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna VIII och IX till direktiv 2012/27/EU om innehållet i heltäckande bedömningar av potentialen för effektiv värme och kyla (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ersättande av bilaga I och om ändring av bilagorna II och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO, PETI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om fastställande av kraven för den säkra kontotjänst som ger sökande möjlighet att lämna ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs, i enlighet med artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/587 för specificering av krav gällande priser för att återspegla rådande marknadsvillkor och för att uppdatera och rätta vissa bestämmelser (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 12 december 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 1 månad på begäran av Europaparlamentet.

- Kommissionens delegerade förordning med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen), REGI (artikel 54 i arbetsordningen), AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 31 januari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av den information som ska tillhandahållas en behörig myndighet vid en tredje parts ansökan om tillstånd att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 5 februari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 februari 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande