Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на две нови функционални групи фуражни добавки (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - срок: 26 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - срок: 13 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - срок: 25 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на електродвигатели и регулатори на скоростта на въртене съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране за безсалникови автономни циркулационни помпи, вградени в продукти, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 640/2009 на Комисията (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - срок: 23 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - срок: 13 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на хладилни уреди с функция за директна продажба съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - срок: 7 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 548/2014 от 21 май 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - срок: 6 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 579/2014 относно предоставяне на дерогация от някои разпоредби на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превозa на течни масла и мазнини по море (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - срок: 27 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на български език на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - срок: 5 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - срок: 22 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - срок: 27 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширяването на обхвата на употреба на карминова киселина, кармин (E 120) в някои месни продукти, традиционни във френските отвъдморски територии (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - срок: 5 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционалния клас „стабилизатори“ и употребата на феро лактат (Е 585) върху гъбата Albatrellus ovinus като хранителна съставка в шведски чернодробни пастети (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - срок: 9 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - срок: 7 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на моно- и диглицериди на мастни киселини (E 471) върху някои пресни плодове (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - срок: 5 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - срок: 22 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел адаптиране на приложения I и IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - срок: 8 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация