Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση δύο νέων λειτουργικών ομάδων πρόσθετων υλών για ζωοτροφές (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - προθεσμία: 26 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμοσ της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1016/2010 της Επιτροπής (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - προθεσμία: 13 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της Επιτροπής (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - προθεσμία: 25 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ηλεκτρικών κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 641/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των αυτόνομων και ενσωματωμένων σε προϊόντα στεγανών κυκλοφορητών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 640/2009 της Επιτροπής (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - προθεσμία: 23 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - προθεσμία: 13 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - προθεσμία: 7 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 548/2014 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - προθεσμία: 6 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 579/2014, για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά υγρών ελαίων και λιπών (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - προθεσμία: 27 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στη βουλγαρική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - προθεσμία: 5 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - προθεσμία: 22 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - προθεσμία: 27 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της χρήσης καρμινικού οξέος, καρμίνης (Ε 120) σε ορισμένα προϊόντα κρέατος παραδοσιακά στα Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - προθεσμία: 5 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργική κατηγορία «σταθεροποιητές» και τη χρήση του γαλακτικού σιδήρου(II) (E 585) στο μανιτάρι Albatrellus ovinus ως συστατικό τροφίμων σε σουηδικά πατέ συκωτιού (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - προθεσμία: 9 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό συγκόλλησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - προθεσμία: 7 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων (E 471) σε ορισμένα νωπά φρούτα (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - προθεσμία: 5 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της γαλλικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - προθεσμία: 22 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - προθεσμία: 8 Ιουνίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου