Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie dvoch nových funkčných skupín kŕmnych doplnkových látok (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - lehota: 26. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - lehota: 13. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - lehota: 25. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - lehota: 23. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - lehota: 13. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - lehota: 7. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - lehota: 6. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - lehota: 27. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - lehota: 5. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k nariadeniu (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - lehota: 22. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - lehota: 27. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o rozšírenie použitia kyseliny karmínovej, karmínu (E 120) v určitých tradičných mäsových výrobkoch vo francúzskych zámorských územiach (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - lehota: 5. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o funkčnú skupinu „stabilizátory“ a používanie mliečnanu železnatého (E 585) na hube Albatrellus ovinus ako zložke potravín vo švédskych pečeňových paštétach (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - lehota: 9. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn zariadení na zváranie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - lehota: 7. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín (E 471) na určitých druhoch čerstvého ovocia (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - lehota: 5. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - lehota: 22. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - lehota: 8. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie