Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller införande av två nya funktionella grupper av fodertillsatser (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - tidsfrist: 26 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - tidsfrist: 13 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - tidsfrist: 25 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för elektriska motorer och varvtalsreglerare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - tidsfrist: 23 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - tidsfrist: 13 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - tidsfrist: 27 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den bulgariska språkversionen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - tidsfrist: 5 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - tidsfrist: 22 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - tidsfrist: 27 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller utvidgad användning av karmin, karminsyra (E 120) i vissa köttprodukter som är traditionella i de franska utomeuropeiska territorierna (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - tidsfrist: 5 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller funktionsgruppen ”stabiliseringsmedel” och användningen av järnlaktat (E 585) i svampen Albatrellus ovinus som livsmedelsingrediens i svensk leverpastej (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - tidsfrist: 9 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av ekodesignkrav för svetsutrustning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - tidsfrist: 7 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av mono- och diglycerider av fettsyror (E 471) på vissa färska frukter (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - tidsfrist: 5 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den franska språkversionen av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - tidsfrist: 22 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - tidsfrist: 8 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande