Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2018/2976(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Νότης Μαριάς, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Melania Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου