Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę leidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0165)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Klaus Buchner (pranešėjas), prieš balsavimą.


11.2. Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0166)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.3. Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0167)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.4. Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0168)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.5. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0169)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.6. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2015/0302M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0170)


11.7. Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Agentūros eu-Lisa veikloje *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0171)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.8. ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties [2018/2116(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Laikomas patvirtintu (P8_TA(2019)0172)


11.9. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0173)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.10. Vizų informacinė sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0174)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.11. Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0175)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.12. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0176)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.13. Vidaus saugumo fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0177)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.14. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0178)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.15. Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0179)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.16. Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Marian Harkin ir Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0180)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.17. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0181)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.18. Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0182)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.19. Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Žuvininkystės komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0183)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Alain Cadec (PECH komiteto pirmininkas), prieš balsavimą.


11.20. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Žuvininkystės komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0184)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.21. Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0185)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.22. Sauganti Europa: švarus oras visiems (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. vasario 14 d. (2019 02 14 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu „Sauganti Europa: švarus oras visiems“ (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0186)


11.23. Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos [2018/2115(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0187)

Kalbėjo:

Anna Elżbieta Fotyga (pranešėja) pateikė 1 dalies ae punkto žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


11.24. ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo [2018/2246(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2019)0188)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas