Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0165)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Klaus Buchner (föredragande), före omröstningen.


11.2. Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0166)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.3. Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0167)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.4. Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0168)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.5. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0169)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.6. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [2015/0302M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0170)


11.7. Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Konungariket Norge, Republiken Island, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om dessa staters deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0171)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.8. Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (omröstning)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter [2018/2116(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Ansågs antagen (P8_TA(2019)0172)


11.9. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0173)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.10. Informationssystemet för viseringar ***I (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0174)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.11. Asyl- och migrationsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0175)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.12. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0176)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.13. Fonden för inre säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0177)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.14. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0178)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.15. Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0179)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.16. Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin och Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0180)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.17. Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0181)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.18. Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0182)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.19. Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - fiskeriutskottet

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0183)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Alain Cadec (ordförande för utskottet PECH), före omröstningen.


11.20. Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - fiskeriutskottet

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0184)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.21. Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0185)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


11.22. Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 14 februari 2019 (punkt 17 i protokollet av den 14.2.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, om ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0186)


11.23. Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2018/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2019)0187)

Inlägg:

Anna Elżbieta Fotyga (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 1 ae. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.24. Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino [2018/2246(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2019)0188)

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande