Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0004/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0004/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0190

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19.2. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0190)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου