Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

19. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


19.1. Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0189)

Vystúpila Julia Reda (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


19.2. Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0190)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.3. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0191)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.4. Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0192)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Gesine Meissner (spravodajca) pred hlasovaním.


19.5. Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0193)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.6. Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0194)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.7. Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0138/2019

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0195)

Vystúpenia:

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila v mene Komisie s vyhlásením.


19.8. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0141/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0196)


19.9. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0140/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0197)


19.10. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0142/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0198)


19.11. Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0139/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0199)


19.12. Správa o Turecku za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018 [2018/2150(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložil výbor AFET)

Prijatý (P8_TA(2019)0200)

Vystúpenia:

Kati Piri (spravodajca) po hlasovaní.


19.13. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0201)


19.14. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 [2018/2120(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0202)

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie