Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0333R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0218

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

24. Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (συζήτηση)
CRE

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου [2017/0333R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Pedro Silva Pereira και Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Οι Pedro Silva Pereira και Vladimír Maňka παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk και Younous Omarjee.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Νότης Μαριάς, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld και Inese Vaidere.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Vladimír Maňka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου