Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0209

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

25. Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Ο Markus Pieper παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ramon Tremosa i Balcells (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gabriele Preuß, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel και Kosma Złotowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Bill Etheridge και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Markus Pieper.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου