Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

26. Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, τμήμα III – Επιτροπή [2019/2001(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liadh Ní Riada, και Karine Gloanec Maurin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου