Indeks 
Protokol
PDF 346kWORD 90k
Onsdag den 13. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Klimaændringer (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (forhandling)
 11.Afstemningstid
  11.1.Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I (afstemning)
  11.2.Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  11.3.Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  11.4.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  11.5.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** (afstemning)
  11.6.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (afstemning)
  11.7.Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed *** (afstemning)
  11.8.Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (afstemning)
  11.9.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (afstemning)
  11.10.Visuminformationssystemet ***I (afstemning)
  11.11.Asyl- og Migrationsfond ***I (afstemning)
  11.12.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (afstemning)
  11.13.Fond for Intern Sikkerhed ***I (afstemning)
  11.14.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (afstemning)
  11.15.Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (afstemning)
  11.16.Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  11.17.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  11.18.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  11.19.Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  11.20.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I (afstemning)
  11.21.Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  11.22.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (afstemning)
  11.23.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (afstemning)
  11.24.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (forhandling)
 17.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Afstemningstid
  19.1.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)
  19.2.Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  19.3.Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  19.4.Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I (afstemning)
  19.5.Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen ***I (afstemning)
  19.6.Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter ***I (afstemning)
  19.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin (afstemning)
  19.8.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3) (afstemning)
  19.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9) (afstemning)
  19.10.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (afstemning)
  19.11.Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid (afstemning)
  19.12.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (afstemning)
  19.13.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)
  19.14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer
 21.Stemmerettelser og -intentioner
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (forhandling)
 24.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (forhandling)
 25.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (forhandling)
 26.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (forhandling)
 27.Situationen i Nicaragua (forhandling)
 28.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelsen om at indlede intsitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 11.3.2019).

Udvalget IMCO havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon og Laima Liucija Andrikienė, om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B8-0209/2019).

II.   Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey og Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post og Knut Fleckenstein, for S&D-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere og Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen, om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (B8-0194/2019).

III.   Menneskerettighedssituationen i Guatemala (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda og Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere og Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Guatemala (B8-0197/2019).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra institutiionerne

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2019 – Regionsudvalget (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 04/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 05/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2019 - Sektion III - Kommissionen (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-01/T/19 – Revisionsretten (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/C/19 – Revisionsretten (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III – Kommissionen (2019/2001(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel 1-INF/2019 - Domstolen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 1/2019 - Regionsudvalget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 02/2019, DEC 03/2019 og DEC 04/2019 - Sektion III - Kommissionen.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 480/2014 for så vidt angår bestemmelserne om finansielle instrumenter, forenklede omkostningsmuligheder, revisionsspor, anvendelsesområde for og indhold af revisioner af operationer samt metodologi for udvælgelsen af stikprøven af operationer og bilag III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. februar 2019

henvist til kor. udv. REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. februar 2019

henvist til kor. udv. EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. februar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF vedrørende fastlæggelsen af, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en risiko for kulstoflækage for perioden 2021-2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. februar 2019

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår den finansieringsform, som ikke er knyttet til de pågældende operationers omkostninger (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. februar 2019

henvist til kor. udv. REGI, EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. februar 2019

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2019

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2019

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om det værktøj, der gør det muligt for ansøgere at give eller tilbagetrække deres samtykke til, at deres ansøgningsmappe lagres i yderligere en periode, jf. artikel 54, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. februar 2019

henvist til kor. udv. LIBE

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om det værktøj, hvormed ansøgere kan kontrollere status for deres ansøgning og kontrollere gyldighedsperioden og status for deres rejsetilladelse, jf. artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. februar 2019

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende vurderinger af potentialet for varme- og køleeffektivitet (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2019

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om erstatning af bilag I og ændring af bilag II og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. marts 2019

henvist til kor. udv. AFCO, PETI (forretningsordenens artikel 54)

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om fastsættelse af kravene til den sikre kontotjeneste, jf. artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240, som sætter ansøgere i stand til at indgive de krævede yderligere oplysninger eller den krævede yderligere dokumentation (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2019

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse former for fysisk kontrol på grænsekontrolsteder (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2019

henvist til kor. udv. ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2019

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned regnet fra datoen for modtagelsen den 12. december 2018

Henvist til kor. udv.: ECON

Yderligere forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 1 måned på Europa-Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2018

Henvist til kor. udv.: BUDG, CONT, EMPL (forretningsordenens artikel 54), ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), REGI (forretningsordenens artikel 54), AGRI (forretningsordenens artikel 54)

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Rådets anmodning.

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de tiltag samt arten af supplerende foranstaltninger, som kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som minimum skal gennemføre for at begrænse hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i visse tredjelande (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder regnet fra datoen for modtagelsen den 31. januar 2019 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, der skal gives til en kompetent myndighed i en ansøgning om godkendelse af en tredjepart, der vurderer STS-overholdelse (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder regnet fra datoen for modtagelsen den 5. februar 2019 på det kompetente udvalgs anmodning..

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder regnet fra datoen for modtagelsen den 13. februar 2019 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - frist: 26. maj 2019)
henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionen forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionen forordning (EU) nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - frist: 13. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionen forordning (EU) nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - frist: 25. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - frist: 23. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - frist: 13. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - frist: 7. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 548/2014 af 21. maj 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår små, mellemstore og store effekttransformere (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - frist: 6. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - frist: 27. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den bulgarske udgave af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - frist: 5. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - frist: 22. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - frist: 27. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår udvidet anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) i visse kødprodukter, der er traditionelle specialiteter i de franske oversøiske territorier (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - frist: 5. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår den funktionelle gruppe "stabilisatorer" og anvendelsen af ferrolactat (E 585) på hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) som fødevareingrediens i svenske leverpostejer (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - frist: 9. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - frist: 7. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse friske frugter (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - frist: 5. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - frist: 22. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - frist: 8. juni 2019)
henvist til kor. udv. IMCO


8. Klimaændringer (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Klimaændringer (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Peter Liese for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, og Joëlle Mélin for ENF-Gruppen.

Talere Miguel Arias Cañete og Melania Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 14.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 09.48)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.01.


10. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet), Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Michel Barnier (chefforhandler) afgav redegørelserne.

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, og Gerard Batten for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere Diane Dodds, løsgænger, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly og Dubravka Šuica.

Talere Frans Timmermans og Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


11.1. Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0165)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Klaus Buchner (ordfører), inden afstemningen.


11.2. Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0166)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.3. Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0167)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.4. Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0168)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.5. Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0169)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


11.6. Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling [2015/0302M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0170)


11.7. Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0171)

Parlamentet godkendte indgåelsen af ordningen.


11.8. Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter [2018/2116(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL HENSTILLING

Anset for vedtaget (P8_TA(2019)0172)


11.9. Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0173)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.10. Visuminformationssystemet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0174)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.11. Asyl- og Migrationsfond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0175)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.12. Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0176)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.13. Fond for Intern Sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0177)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.14. Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0178)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.15. Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0179)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.16. Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Marian Harkin og Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0180)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.17. Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0181)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.18. Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0182)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.19. Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Fiskeriudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0183)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Alain Cadec (formand for PECH), inden afstemningen.


11.20. Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Fiskeriudvalget

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0184)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.21. Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0185)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.22. Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 14. februar 2019 (punkt 17 i protokollen af 14.2.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, om et Europa, der beskytter: ren luft til alle (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0186)


11.23. Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU [2018/2115(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2019)0187)

Indlæg

Anna Elżbieta Fotyga (ordfører), havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 1, litra ae, som var blevet godtaget.


11.24. Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino [2018/2246(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2019)0188)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Daniel Hannan

Betænkning: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Taler: Danuta Jazłowiecka om stemmeforklaringerne (formanden formanden gav præciserende oplysninger).
Morten Messerschmidt

Betænkning: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei og Morten Messerschmidt

Betænkning: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek og Michaela Šojdrová

Betænkning: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk og Stanislav Polčák

Betænkning: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Et Europa der beskytter: Ren luft til alle - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo og Pirkko Ruohonen-Lerner

Betænkning: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Betænkning: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside (Europarl), ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.44.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, og Mireille D'Ornano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella og Maria Arena.

Taler: Cecilia Malmström.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.16 i protokollen af 14.3.2019.


17. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019 [2018/2119(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Betænkning om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019 [2018/2120(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere og Marian Harkin forelagde betænkningerne.

Talere Melania Ciot (formand for Rådet), Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Andrey Kovatchev (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra FEMM), Ernest Urtasun (ordfører for udtalelse fra FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias og Bill Etheridge.

Talere Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere og Marian Harkin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.13 i protokollen af 13.3.2019 og punkt 19.14 i protokollen af 13.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

18. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.03.


19. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


19.1. Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0189)

Indlæg af Julia Reda (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


19.2. Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0190)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


19.3. Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0191)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


19.4. Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0192)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Gesine Meissner (ordfører) inden afstemningen.


19.5. Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0193)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


19.6. Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0194)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


19.7. Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0138/2019

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0195)

Indlæg

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) foretog en redegørelse for Kommissionen.


19.8. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0141/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0196)


19.9. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0140/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0197)


19.10. Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0142/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0198)


19.11. Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0139/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0199)


19.12. Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet [2018/2150(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (fremsat af AFET)

Vedtaget (P8_TA(2019)0200)

Indlæg

Kati Piri (ordfører) efter afstemningen.


19.13. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019 [2018/2119(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0201)


19.14. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (afstemning)

Betænkning om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019 [2018/2120(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0202)


20. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 14. marts 2019.


21. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside (Europarl), ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 17.37.)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

22. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.42.


23. Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. december 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 13.12.2018).

Esther de Lange og Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Stefan Gehrold for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Georgios Epitideios.

Talere: Valdis Dombrovskis, Esther de Lange og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 14.3.2019.


24. Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (forhandling)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond [2017/0333R(APP)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk og Younous Omarjee.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld og Inese Vaidere.

Talere Valdis Dombrovskis og Vladimír Maňka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.17 i protokollen af 14.3.2019.


25. Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Ramon Tremosa i Balcells (ordfører for udtalelse fra ECON), Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Gabriele Preuß for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel og Kosma Złotowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Bill Etheridge og Seán Kelly.

Talere Günther Oettinger og Markus Pieper.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 14.3.2019.


26. Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (forhandling)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III - Kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Seán Kelly for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liadh Ní Riada, og Karine Gloanec Maurin for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas og Indrek Tarand.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere Günther Oettinger og Monika Hohlmeier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 14.3.2019.


27. Situationen i Nicaragua (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Jiří Pospíšil.

Taler: Neven Mimica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen,, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato og Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski og Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.18 i protokollen af 14.3.2019.


28. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 17. januar 2018 (punkt 19 i protokollen af 17.1.2018) efterfulgt af en afstemning den 18. januar 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 18.1.2018).

Julia Pitera (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward og Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias og Michaela Šojdrová.

Taler: Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 14.3.2019.


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" 636.011/OJJE).


30. Hævelse af mødet

Mødet hævet kl. 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse