Indeks 
Zapisnik
PDF 341kWORD 90k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Klimatske promjene (rasprava)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)
 11.Glasovanje
  11.1.Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu ***I (glasovanje)
  11.2.Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.3.Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.4.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.5.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana *** (glasovanje)
  11.6.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (glasovanje)
  11.7.Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde *** (glasovanje)
  11.8.Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a (glasovanje)
  11.9.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (glasovanje)
  11.10.Vizni informacijski sustav ***I (glasovanje)
  11.11.Fond za azil i migracije ***I (glasovanje)
  11.12.Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I (glasovanje)
  11.13.Fond za unutarnju sigurnost ***I (glasovanje)
  11.14.Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)
  11.15.Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije ***I (glasovanje)
  11.16.Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  11.17.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.18.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.19.Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  11.20.Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I (glasovanje)
  11.21.Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  11.22.Europa koja štiti: Čist zrak za sve (glasovanje)
  11.23.Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (glasovanje)
  11.24.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (rasprava)
 17.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (rasprava)
 18.Nastavak dnevne sjednice
 19.Glasovanje
  19.1.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)
  19.2.Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  19.3.Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  19.4.Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada ***I (glasovanje)
  19.5.Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije ***I (glasovanje)
  19.6.Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja ***I (glasovanje)
  19.7.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin (glasovanje)
  19.8.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)
  19.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9) (glasovanje)
  19.10.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (glasovanje)
  19.11.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid (glasovanje)
  19.12.Izvješće o Turskoj za 2018. (glasovanje)
  19.13.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (glasovanje)
  19.14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (glasovanje)
 20.Obrazloženja glasovanja
 21.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 22.Nastavak dnevne sjednice
 23.Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti ***I (rasprava)
 24.Osnivanje Europskog monetarnog fonda (rasprava)
 25.Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu ***I (rasprava)
 26.Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (rasprava)
 27.Stanje u Nikaragvi (rasprava)
 28.Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (rasprava)
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)

Predsjednik je izjavio da od zastupnika ili klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore najavljene u zapisniku od ponedjeljka 11. ožujka 2019. (točka 8. zapisnika od 11.3.2019.).

Odbor IMCO stoga je mogao započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika.


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Stanje ljudskih prava u Kazahstanu (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon i Laima Liucija Andrikienė, o stanju ljudskih prava u Kazahstanu (B8-0209/2019).

II.   Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Iranu, posebice polažaju boraca za ljudska prava (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Iranu, posebice položaju boraca za ljudska prava (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Iranu, posebice polažaju boraca za ljudska prava (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Iranu, posebice položaju boraca za ljudska prava (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Iranu, posebice položaju boraca za ljudska prava (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Iranu, posebice položaju boraca za ljudska prava (B8-0194/2019).

III.   Stanje ljudskih prava u Gvatemali (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju ljudskih prava u Gvatemali (B8-0197/2019).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


4. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) institucija

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2019 – Odbor regija (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 02/2019 - dio III. - Komisija (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 03/2019 - dio III. - Komisija (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 04/2019 - dio III. - Komisija (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 01/2019 - dio III. - Komisija (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 05/2019 - dio III. - Komisija (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 07/2019 - dio III. - Komisija (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 08/2019 - dio III. - Komisija (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/T/19 - Europski revzorski sud (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-02/C/19 - Europski revzorski sud (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija (2019/2001(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava 1-INF/2019 - Sud.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 1/2019 – Odbor regija.

U skladu s člankom 32. stavkom 2. Financijske Uredbe, Obor za proračune odlučio je odobriti prijenose odobrenih sredstava Europske komisije DEC 02/2019, DEC 03/2019 i DEC 04/2019 - dio III. - Komisija.


6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 480/2014 u pogledu odredaba o financijskim instrumentima, pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, revizorskom tragu, opsegu i sadržaju revizija operacija i metodologiji za odabir uzorka operacija te Priloga III. (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2021. do 2030. (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika financiranja koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2018/196 o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o alatu kojim se podnositeljima zahtjeva omogućuje da daju ili povlače privolu za dodatno razdoblje zadržavanja njihova dosjea zahtjeva u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana odluka Komisije o alatu za provjeru kojim se podnositeljima zahtjeva omogućuje provjeravanje statusa njihovih zahtjeva te provjeravanje razdoblja valjanosti i statusa njihovih odobrenja putovanja u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaVIII. i IX. Direktivi 2012/27/EU u pogledu sadržaja sveobuhvatnih procjena potencijala za učinkovito grijanje i hlađenje (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni Priloga I. i izmjeni priloga II. i VII. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: AFCO, PETI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugom sigurnog računa, koja podnositeljima zahtjeva omogućuje dostavljanje svih potrebnih dodatnih informacija ili dokumentacije, u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaI. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SolventnostII) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 12. prosinca 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2018.

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT, EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), REGI (članak 54. Poslovnika), AGRI (članak 54. Poslovnika)

Produženje roka za odgovor: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za minimalno djelovanje i vrstu dodatnih mjera koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti kako bi se ublažili rizici pranja novca i financiranja terorizma u određenim trećim zemljama (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 31. siječnja 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 5. veljače 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. veljače 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja dviju novih funkcionalnih skupina dodataka hrani za životinje (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - : 26. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - : 13. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - : 25. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za elektromotore i pogone s promjenjivom brzinom u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 641/2009 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - : 23. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - : 13. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - : 7. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 548/2014 оd 21. svibnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - : 6. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 579/2014 o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - : 27. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku bugarske jezične verzije Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - : 5. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - : 22. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - : 27. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proširenja uporabe tvari „karminska kiselina, karmin” (E 120) u određenim mesnim proizvodima koji su tradicionalni u francuskim prekomorskim područjima (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - : 5. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcionalnog razreda „stabilizatora” i upotrebe željezova laktata (E 585) na gljivi Albatrellus ovinus kao sastojku švedskih jetrenih pašteta (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - : 9. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredbe Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn opreme za zavarivanje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - : 7. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 471) na određenom svježem voću (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - : 5. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - : 22. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu prilagodbe priloga I. i IV. (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - : 8. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO


8. Klimatske promjene (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Klimatske promjene (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorili su Miguel Arias Cañete i Melania Ciot.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.15 zapisnika od 14.3.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:48.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:01.


10. Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća), Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Michel Barnier (glavni pregovarač) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly i Dubravka Šuica.

Govorili su Frans Timmermans i Melania Ciot.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


11.1. Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0165)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Klaus Buchner (izvjestitelj), prije glasovanja.


11.2. Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0166)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.3. Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0167)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.4. Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0168)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.5. Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge stran [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen (P8_TA(2019)0169)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11.6. Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane [2015/0302M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0170)


11.7. Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen (P8_TA(2019)0171)

Parlament je odobrio taj aranžman.


11.8. Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o području djelovanja i mandatu posebnih predstavnika EU-a [2018/2116(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT PREPORUKE

Smatra se odobrenim (P8_TA(2019)0172)


11.9. Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0173)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.10. Vizni informacijski sustav ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0174)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.11. Fond za azil i migracije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0175)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.12. Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijen

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0176)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.13. Fond za unutarnju sigurnost ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0177)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.14. Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0178)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.15. Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0179)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.16. Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Marian Harkin i Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0180)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.17. Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0181)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.18. Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0182)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.19. Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Odbor za ribarstvo

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0183)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Alain Cadec (predsjednik Odbora PECH), prije glasovanja.


11.20. Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I (glasovanje)

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Odbor za ribarstvo

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0184)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.21. Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0185)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.22. Europa koja štiti: Čist zrak za sve (glasovanje)

Rasprava je održana 14. veljače 2019. (točka 17. zapisnika od 14.2.2019.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp et Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI, o Europi koja štiti: čist zrak za sve (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0186)


11.23. Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane [2018/2115(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0187)

Govorili su:

Anna Elżbieta Fotyga (izvjestiteljica) podnijela je usmeni amandman na stavak 1., točku (ae), koji je usvojen.


11.24. Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina [2018/2246(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0188)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Izvješće: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Govorila je Danuta Jazłowiecka, o obrazloženjima glasovanja (Predsjednik je pružio pojašnjenja). Morten Messerschmidt

Izvješće: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Izvješće: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei i Morten Messerschmidt

Izvješće: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek i Michaela Šojdrová

Izvješće: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk i Stanislav Polčák

Izvješće: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Europa koja štiti: Čist zrak za sve - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo i Pirkko Ruohonen-Lerner

Izvješće: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Izvješće: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:44.)


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (rasprava)

Izjava Komisije: Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Godelieve Quisthoudt-Rowohl, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, i Mireille D'Ornano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella i Maria Arena.

Govorio je Cecilia Malmström.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.16 zapisnika od 14.3.2019..


17. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. - Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (rasprava)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. [2018/2119(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. [2018/2120(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere i Marian Harkin predstavili su izvješća.

Govorili su Melania Ciot (predsjedateljica Vijeća), Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Andrey Kovatchev (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Iratxe García Pérez (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Ernest Urtasun (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias i Bill Etheridge.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere i Marian Harkin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 19.13 zapisnika od 13.3.2019. i točka 19.14 zapisnika od 13.3.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

18. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:03.


19. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


19.1. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0189)

Govorila je Julia Reda (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


19.2. Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0190)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.3. Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0191)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.4. Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0192)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Gesine Meissner (izvjestiteljica), prije glasovanja.


19.5. Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0193)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.6. Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0194)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.7. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0138/2019

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0195)

Govorili su:

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu u ime Komisije.


19.8. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0141/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0196)


19.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0140/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0197)


19.10. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0142/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0198)


19.11. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0139/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0199)


19.12. Izvješće o Turskoj za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018. [2018/2150(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio odbor AFET)

Usvojen (P8_TA(2019)0200)

Govorili su:

Kati Piri (izvjestiteljica), poslije glasovanja.


19.13. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. [2018/2119(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. [2018/2120(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0202)


20. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se četvrtka 14. ožujka 2019.


21. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 17:37)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

22. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:42.


23. Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održano je 13. prosinca 2018. (točka 9.1 zapisnika od 13.12.2018.).

Esther de Lange i Roberto Gualtieri predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Stefan Gehrold, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Georgios Epitideios.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Esther de Lange i Roberto Gualtieri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 14.3.2019..


24. Osnivanje Europskog monetarnog fonda (rasprava)

Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda [2017/0333R(APP)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michał Marusik, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sophie Montel, nezavisna zastupnica, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk i Younous Omarjee.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld i Inese Vaidere.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Vladimír Maňka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.17 zapisnika od 14.3.2019..


25. Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Ramon Tremosa i Balcells (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gabriele Preuß, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel i Kosma Złotowski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Bill Etheridge i Seán Kelly.

Govorili su Günther Oettinger i Markus Pieper.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika od 14.3.2019..


26. Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (rasprava)

Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija [2019/2001(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier predstavila je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liadh Ní Riada, i Karine Gloanec Maurin, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas i Indrek Tarand.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Günther Oettinger i Monika Hohlmeier.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika od 14.3.2019..


27. Stanje u Nikaragvi (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Nikaragvi (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Jiří Pospíšil.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski i Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Nikaragvi (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.18 zapisnika od 14.3.2019..


28. Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prva rasprava održana je 17. siječnja 2018. (točka 19 zapisnika od 17.1.2018.), a glasovanje je održano dana 18. siječnja 2018. (točka 6.5 zapisnika od 18.1.2018.).

Julia Pitera (zamjenica izvjestitelja) predstavila je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward i Caterina Chinnici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias i Michaela Šojdrová.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika od 14.3.2019..


29. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 636.011/OJJE).


30. Zatvaranje dnevne sjednice

Sjednica je zatvorena u 22:58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2019.Pravna napomena