Index 
Proces-verbal
PDF 351kWORD 92k
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Schimbările climatice (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 11.Votare
  11.1.Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I (vot)
  11.2.Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)
  11.3.Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I (vot)
  11.4.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.5.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** (vot)
  11.6.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (vot)
  11.7.Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție *** (vot)
  11.8.Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (vot)
  11.9.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)
  11.10.Sistemul de informații privind vizele ***I (vot)
  11.11.Fondul pentru azil și migrație ***I (vot)
  11.12.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (vot)
  11.13.Fondul pentru securitate internă ***I (vot)
  11.14.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I (vot)
  11.15.Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I (vot)
  11.16.Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)
  11.17.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.18.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.19.Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  11.20.Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)
  11.21.Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  11.22.O Europă care protejează: aer curat pentru toți (vot)
  11.23.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)
  11.24.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (dezbatere)
 17.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (dezbatere)
 18.Reluarea ședinței
 19.Votare
  19.1.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)
  19.2.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  19.3.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  19.4.Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave ***I (vot)
  19.5.Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I (vot)
  19.6.Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ***I (vot)
  19.7.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul (vot)
  19.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3) (vot)
  19.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9) (vot)
  19.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (vot)
  19.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul (vot)
  19.12.Raport pe 2018 referitor la Turcia (vot)
  19.13.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)
  19.14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Reluarea ședinței
 23.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (dezbatere)
 24.Înființarea Fondului Monetar European (dezbatere)
 25.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (dezbatere)
 26.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (dezbatere)
 27.Situația în Nicaragua (dezbatere)
 28.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale anunțată în procesul-verbal de luni 11 martie 2019 (punctul 8 al PV din 11.3.2019).

Comisia IMCO a putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația drepturilor omului în Kazahstan (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon și Laima Liucija Andrikienė, referitoare la situația drepturilor omului în Kazahstan (B8-0209/2019).

II.   Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (B8-0194/2019).

III.   Situația drepturilor omului în Guatemala (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului în Guatemala (B8-0197/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către instituții:

- Propunere de transfer de credite INF 1/2019 - Comitetul Regiunilor (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 02/2019 - Secțiunea III - Comisie (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 03/2019 - Secțiunea III - Comisie (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 04/2019 - Secțiunea III - Comisie (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 01/2019 - Sectiunea III - Comisia (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 05/2019 - Sectiunea III - Comisia (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 07/2019 - Sectiunea III - Comisia (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 08/2019 - Sectiunea III - Comisia (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-01/T/19 - Curtea de Conturi (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/C/19 - Curtea de Conturi (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III Comisia (2019/2001(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite 1-INF/2019 - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite INF 1/2019 - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 02/2019, DEC 03/2019 și DEC 04/2019 - Secțiunea III - Comisia.


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește dispozițiile privind instrumentele financiare, opțiunile simplificate în materie de costuri, pista de audit, domeniul de aplicare și conținutul auditurilor operațiunilor și metodologia pentru selectarea eșantionului de operațiuni, precum și a anexei III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2019

retrimis comisiei competente: REGI, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 februarie 2019

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află în afara Uniunii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizie delegată a Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea sectoarelor și subsectoarelor considerate ca fiind expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește forma de finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2019

retrimis comisiei competente: REGI, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Anexă la regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc care au deficiențe strategice (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 februarie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru inovare (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei privind instrumentul care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru o perioadă suplimentară de păstrare a dosarului lor de cerere în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Decizia delegată a Comisiei privind instrumentul cu ajutorul căruia solicitanții pot verifica statutul cererilor lor, precum și perioada de valabilitate și statutul autorizațiilor lor de călătorie în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I și de modificare a anexelor II și VII la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: AFCO, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei privind definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului, care le permite solicitanților să furnizeze orice informații sau documente suplimentare necesare (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor și al amortizoarelor de zgomot de înlocuire (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de stabilire a unor norme privind cerințele specifice de formare pentru personalul care efectuează anumite controale fizice la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 8 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu o lună în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit de la o lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 31 ianuarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 5 februarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află în afara Uniunii(C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 februarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea a două noi grupe funcționale de aditivi furajeri (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termen: 26 mai 2019)
retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termen: 13 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termen: 25 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile motoarelor electrice și variatoarelor de viteză în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 641/2009 cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termen: 23 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externă în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termen: 13 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termen: 7 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 548/2014 din 21 mai 2014 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termen: 6 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 579/2014 al Comisiei de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termen: 27 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termen: 5 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termen: 22 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termen: 27 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește extinderea utilizării substanței acid carminic, carmină (E 120) în anumite produse din carne tradiționale în teritoriile franceze de peste mări (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termen: 5 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoria funcțională „stabilizatori” și utilizarea lactatului feros (E 585) pe ciuperca Albatrellus ovinus ca ingredient alimentar în pateurile de ficat suedeze (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termen: 9 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termen: 7 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea mono- și digliceridelor acizilor grași (E 471) pe anumite fructe proaspete (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termen: 5 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termen: 22 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termen: 8 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO


8. Schimbările climatice (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Schimbările climatice (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, și Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Melania Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.15 al PV din 14.3.2019.

(Ședința a fost suspendată la 9.48.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.01.


10. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului), Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Michel Barnier (negociator șef) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, și Gerard Batten, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Diane Dodds, neafiliată, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly și Dubravka Šuica.

Au intervenit Frans Timmermans și Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


11.1. Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0165)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Klaus Buchner (raportor), înaintea votului.


11.2. Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0166)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.3. Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0167)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.4. Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0168)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.5. Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat (P8_TA(2019)0169)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


11.6. Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte [2015/0302M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0170)


11.7. Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat (P8_TA(2019)0171)

Parlamentul a aprobat încheierea Acordului.


11.8. Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE [2018/2116(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE RECOMANDARE

Considerat adoptat (P8_TA(2019)0172)


11.9. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0173)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.10. Sistemul de informații privind vizele ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0174)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.11. Fondul pentru azil și migrație ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0175)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.12. Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0176)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.13. Fondul pentru securitate internă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0177)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.14. Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0178)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.15. Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0179)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.16. Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Marian Harkin și Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0180)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.17. Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0181)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.18. Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0182)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.19. Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0183)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Alain Cadec (președintele Comisiei PECH), înaintea votului.


11.20. Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0184)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.21. Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0185)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.22. O Europă care protejează: aer curat pentru toți (vot)

Dezbaterea a avut loc la 14 februarie 2019 (punctul 17 al PV din 14.2.2019).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, referitoare la o Europă care protejează: aer curat pentru toți (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0186)


11.23. Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa [2018/2115(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respinsă

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2019)0187)

Intervenții

Anna Elżbieta Fotyga (raportoare) a prezentat un amendament oral la punctul 1 litera (ae). Amendamentul oral a fost reținut.


11.24. Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (vot)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino [2018/2246(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2019)0188)


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandarea Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Daniel Hannan

Raport Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
A intervenit Danuta Jazłowiecka cu privire la explicațiile de vot (Președintele a făcut precizări).
Morten Messerschmidt

Raport Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák

Raport Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei și Morten Messerschmidt

Raport Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek și Michaela Šojdrová

Raport Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk și Stanislav Polčák

Raport Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

O Europă care protejează: aer curat pentru toți - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo și Pirkko Ruohonen-Lerner

Raport Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Raport Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul de internet al Parlamentului (Europarl), secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.44.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, și Mireille D'Ornano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella și Maria Arena.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.16 al PV din 14.3.2019.


17. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (dezbatere)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 [2018/2119(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 [2018/2120(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere și Marian Harkin și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului), Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Andrey Kovatchev (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Iratxe García Pérez (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Ernest Urtasun (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias și Bill Etheridge.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere și Marian Harkin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19.13 al PV din 13.3.2019 și punctul 19.14 al PV din 13.3.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

18. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.03.


19. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


19.1. Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0189)

Au intervenit Julia Reda (rapporteure), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


19.2. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0190)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


19.3. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0191)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


19.4. Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0192)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Gesine Meissner (raportoare), înaintea votului.


19.5. Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0193)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


19.6. Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0194)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


19.7. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul (vot)

Propunere de rezoluție B8-0138/2019

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0195)

Intervenții

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut o declarație în numele Comisiei .


19.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0141/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0196)


19.9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0140/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0197)


19.10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0142/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0198)


19.11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul (vot)

Propunere de rezoluție B8-0139/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0199)


19.12. Raport pe 2018 referitor la Turcia (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia [2018/2150(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de AFET)

Adoptat (P8_TA(2019)0200)

Intervenții

Kati Piri (raportoare), după vot.


19.13. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 [2018/2119(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0201)


19.14. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (vot)

Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 [2018/2120(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0202)


20. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi 14 martie 2019.


21. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 17.37.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

22. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.42.


23. Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 decembrie 2018 (punctul 9.1 al PV din 13.12.2018).

Esther de Lange și Roberto Gualtieri și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Stefan Gehrold, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Georgios Epitideios.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Esther de Lange și Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 14.3.2019.


24. Înființarea Fondului Monetar European (dezbatere)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European [2017/0333R(APP)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, Sophie Montel, neafiliată, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk și Younous Omarjee.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld și Inese Vaidere.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Vladimír Maňka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.17 al PV din 14.3.2019.


25. Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Ramon Tremosa i Balcells (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Gabriele Preuß, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel și Kosma Złotowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Bill Etheridge și Seán Kelly.

Au intervenit Günther Oettinger și Markus Pieper.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 14.3.2019.


26. Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (dezbatere)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia [2019/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liadh Ní Riada, și Karine Gloanec Maurin, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas și Indrek Tarand.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Günther Oettinger și Monika Hohlmeier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 14.3.2019.


27. Situația în Nicaragua (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația în Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Jiří Pospíšil.

A intervenit Neven Mimica.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda et Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo et Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato et Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg et Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski et Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.18 al PV din 14.3.2019.


28. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

O primă dezbatere a avut loc la 17 ianuarie 2018 (punctul 19 al PV din 17.1.2018) urmată de un vot la 18 ianuarie 2018 (punctul 6.5 al PV din 18.1.2018).

Julia Pitera (supleanta raportorului) și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward și Caterina Chinnici.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias și Michaela Šojdrová.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 14.3.2019.


29. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 636.011/OJJE).


30. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.58.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică