Zoznam 
Zápisnica
PDF 350kWORD 92k
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Zmena klímy (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I (hlasovanie)
  11.2.Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.3.Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.4.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.5.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** (hlasovanie)
  11.6.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (hlasovanie)
  11.7.Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *** (hlasovanie)
  11.8.Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ (hlasovanie)
  11.9.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)
  11.10.Vízový informačný systém ***I (hlasovanie)
  11.11.Fond pre azyl a migráciu ***I (hlasovanie)
  11.12.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (hlasovanie)
  11.13.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
  11.14.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)
  11.15.Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (hlasovanie)
  11.16.Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  11.17.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.18.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.19.Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  11.20.Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)
  11.21.Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  11.22.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (hlasovanie)
  11.23.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)
  11.24.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Hlasovanie
  19.1.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)
  19.2.Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.3.Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  19.4.Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I (hlasovanie)
  19.5.Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I (hlasovanie)
  19.6.Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I (hlasovanie)
  19.7.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (hlasovanie)
  19.8.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasovanie)
  19.9.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (hlasovanie)
  19.10.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hlasovanie)
  19.11.Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (hlasovanie)
  19.12.Správa o Turecku za rok 2018 (hlasovanie)
  19.13.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (hlasovanie)
  19.14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Pokračovanie rokovania
 23.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (rozprava)
 24.Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (rozprava)
 26.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – Oddiel III (rozprava)
 27.Situácia v Nikarague (rozprava)
 28.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 11. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 11.3.2019).

Výbor IMCO tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė, sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan (B8-0209/2019).

II.   Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE, o Iráne, najmä prípade obhajcov ľudských práv (B8-0194/2019).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (B8-0197/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) inštitúcií

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 – Výbor regiónov (N8-0026/2019 – C8-0048/2019 – 2019/2006(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 02/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0029/2019 – C8-0108/2019 – 2019/2007(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 03/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0030/2019 – C8-0109/2019 – 2019/2008(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 04/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0031/2019 – C8-0110/2019 – 2019/2009(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 01/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0032/2019 – C8-0125/2019 – 2019/2012(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 05/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0033/2019 – C8-0126/2019 – 2019/2013(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 07/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0034/2019 – C8-0127/2019 – 2019/2014(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 08/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0035/2019 – C8-0128/2019 – 2019/2015(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/T/19 – Európsky dvor audítorov (N8-0036/2019 – C8-0129/2019 – 2019/2016(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/19 – Európsky dvor audítorov (N8-0037/2019 – C8-0130/2019 – 2019/2017(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2020, oddiel III – Komisia (2019/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)


5. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov 1-INF/2019 – Súdny dvor.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 – Výbor regiónov.

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 02/2019, DEC 03/2019 a DEC 04/2019 – Oddiel III – Komisia.


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014, pokiaľ ide o ustanovenia o finančných nástrojoch, zjednodušených možnostiach vykazovania nákladov, audítorskom zázname, rozsahu a obsahu auditov operácií a metodike výberu vzorky operácií a prílohu III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. februára 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. februára 2019

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o určenie zoznamu odvetví a pododvetví, ktoré sa v období rokov 2021 až 2030 považujú za odvetvia a pododvetvia s rizikom úniku uhlíka (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o formu financovania, ktorá nesúvisí s nákladmi na príslušné operácie (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2019

predložené gestorskému výboru: REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/196, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. februára 2019

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie o nástroji, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia vyjadriť alebo odvolať súhlas s dodatočným obdobím uchovávania svojho súboru žiadosti podľa článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované rozhodnutie Komisie o nástroji pre žiadateľov na overenie stavu ich žiadostí a na skontrolovanie doby platnosti a stavu ich cestovných povolení podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy VIII a IX k smernici 2012/27/EÚ o obsahu komplexných posúdení potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I a menia prílohy II a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: AFCO, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie o vymedzení požiadaviek týkajúcich sa služby zabezpečeného používateľského konta podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, prostredníctvom ktorej môžu žiadatelia poskytnúť akékoľvek požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2019

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel, typovo schválených v rámci viacstupňového procesu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ceny zohľadňovali prevládajúce trhové podmienky, a aktualizovať a opraviť určité ustanovenia (C(2018)08390 – 2018/2983(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 12. decembra 2018

Predložené gestorskému výboru: ECON

Ďalšie predĺženie lehoty na vzniesenie námietky: ďalší 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

- Delegované nariadenie Komisie o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 – 2018/2997(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2018

Predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 54 rokovacieho poriadku), REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Rady.

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola lehota na vznesenie námietok zmenená z jedného mesiaca na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (C(2019)00646 – 2019/2554(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. januára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa určujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu v žiadosti o udelenie povolenia tretej strane posudzujúcej plnenie požiadaviek STS (C(2019)00740 – 2019/2558(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. februára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2019 na žiadosť gestorského výboru.

Predložené gestorskému výboru: ECON


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie dvoch nových funkčných skupín kŕmnych doplnkových látok (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - lehota: 26. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - lehota: 13. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - lehota: 25. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - lehota: 23. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - lehota: 13. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - lehota: 7. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - lehota: 6. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 579/2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - lehota: 27. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - lehota: 5. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k nariadeniu (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - lehota: 22. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - lehota: 27. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o rozšírenie použitia kyseliny karmínovej, karmínu (E 120) v určitých tradičných mäsových výrobkoch vo francúzskych zámorských územiach (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - lehota: 5. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o funkčnú skupinu „stabilizátory“ a používanie mliečnanu železnatého (E 585) na hube Albatrellus ovinus ako zložke potravín vo švédskych pečeňových paštétach (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - lehota: 9. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn zariadení na zváranie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - lehota: 7. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín (E 471) na určitých druhoch čerstvého ovocia (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - lehota: 5. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - lehota: 22. apríla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - lehota: 8. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO


8. Zmena klímy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zmena klímy (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD a Joëlle Mélin v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Melania Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.15 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.48 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.01.


10. Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady), Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD a Gerard Batten v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly a Dubravka Šuica.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Melania Ciot.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


11.1. Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0165)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Klaus Buchner (spravodajca), pred hlasovaním.


11.2. Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie [COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0166)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.3. Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie [COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0167)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.4. Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0168)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.5. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý (P8_TA(2019)0169)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


11.6. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie [2015/0302M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0170)


11.7. Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie [15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0081/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý (P8_TA(2019)0171)

Parlament udelil súhas s uzavretím dojednania.


11.8. Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ [2018/2116(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Považované za prijaté (P8_TA(2019)0172)


11.9. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0173)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.10. Vízový informačný systém ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0174)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.11. Fond pre azyl a migráciu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0175)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.12. Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0176)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.13. Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0177)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.14. Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0178)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.15. Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie [02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0179)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.16. Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie [COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Marian Harkin a Jean Lambert (A8-0161/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0180)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.17. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0181)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.18. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0182)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.19. Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0183)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Alain Cadec (predseda výboru PECH), pred hlasovaním.


11.20. Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD)] – Výbor pre rybné hospodárstvo

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0184)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.21. Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0185)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.22. Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 14. februára 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 14.2.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, o Európe, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0186)


11.23. Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s hodnotením nadväzujúcich opatrení ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii [2018/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2019)0187)

Vystúpenia:

Anna Elżbieta Fotyga (spravodajkyňa) podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 1 písm. ae), ktorý bol akceptovaný.


11.24. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom [2018/2246(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2019)0188)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Anna Elżbieta Fotyga A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

Správa: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Vystúpila Danuta Jazłowiecka v súvislosti s vysvetleniami hlasovania (predseda podal spresňujúce informácie).
Morten Messerschmidt

Správa: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Správa: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei a Morten Messerschmidt

Správa: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek a Michaela Šojdrová

Správa: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk a Stanislav Polčák

Správa: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkýchB8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner

Správa: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Správa: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Europarl „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.44 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, a Mireille D'Ornano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella a Maria Arena.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.16 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


17. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 [2018/2120(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere a Marian Harkin uviedli svoje správy.

Vystúpili: Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady), Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ernest Urtasun (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere a Marian Harkin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.13 zápisnice zo dňa 13.3.2019 a bod 19.14 zápisnice zo dňa 13.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.03.


19. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


19.1. Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0189)

Vystúpila Julia Reda (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


19.2. Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0190)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.3. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0191)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.4. Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0192)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Gesine Meissner (spravodajca) pred hlasovaním.


19.5. Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0193)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.6. Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0194)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


19.7. Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0138/2019

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0195)

Vystúpenia:

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila v mene Komisie s vyhlásením.


19.8. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0141/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0196)


19.9. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0140/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0197)


19.10. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0142/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0198)


19.11. Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0139/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0199)


19.12. Správa o Turecku za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018 [2018/2150(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložil výbor AFET)

Prijatý (P8_TA(2019)0200)

Vystúpenia:

Kati Piri (spravodajca) po hlasovaní.


19.13. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 [2018/2119(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0201)


19.14. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 [2018/2120(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0202)


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok 14. marca 2019.


21. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Europarl „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.37 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

22. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.42.


23. Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. decembra 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 13.12.2018).

Esther de Lange a Roberto Gualtieri predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stefan Gehrold v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili Valdis Dombrovskis, Esther de Lange a Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


24. Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu [2017/0333R(APP)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Michał Marusik v mene skupiny ENF, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk a Younous Omarjee.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld a Inese Vaidere.

V rozprave vystúpili Valdis Dombrovskis a Vladimír Maňka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.17 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


25. Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ramon Tremosa i Balcells (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Gabriele Preuß v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel a Kosma Złotowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Bill Etheridge a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili Günther Oettinger a Markus Pieper.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


26. Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia [2019/2001(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liadh Ní Riada, a Karine Gloanec Maurin v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas a Indrek Tarand.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili Günther Oettinger a Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


27. Situácia v Nikarague (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Nicarague (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Maz, Molly Scott Cato a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Paras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paa, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsa, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Mariaje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski a Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR, o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.18 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


28. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 17. januára 2018 (bod 19 zápisnice zo dňa 17.1.2018) a následne sa uskutočnilo hlasovanie 18. januára 2018 (bod 6.5 zápisnice zo dňa 18.1.2018).

Julia Pitera (zastupujúca spravodajcu) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Sergio Gaetano Cofferati, Julie Ward a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


29. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ 636.011/OJJE).


30. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.58 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie