Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 13.3.2019 г.)


8.1. Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюция B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 и B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes и Bogdan Andrzej Zdrojewski представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се Julie Ward, от името на групата S&D, и Nathan Gill, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Seán Kelly.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 14.3.2019 г.


8.2. Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 и B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Bas Belder, от името на групата ECR, Jaromír Štětina и Anders Primdahl Vistisen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 14.3.2019 г.


8.3. Положението с правата на човека в Гватемала

Предложения за резолюция B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 и B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Miranda и който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, от името на групата S&D, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 14.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.47 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация