Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0171/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.9. Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 και B8-0175/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0171/2019

(αντικαθιστά τις B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 και B8-0174/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Markus Ferber και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pervenche Berès και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld και Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0211)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0175/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου