Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000001/2019) που κατέθεσαν οι John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Στέλιος Κούλογλου, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Κώστας Χρυσόγονος, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas και Dominique Bilde, προς την Επιτροπή: Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (B8-0015/2019)

Η Eleonora Evi αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ana Miranda και Anja Hazekamp.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου